• kolaru pathigam

  கோளறு பதிகம் -Kolaru Pathigam lyrics in Tamil

  கோளறு பதிகம் -Kolaru Pathigam lyrics in Tamil

  கோளறு பதிகம் (Kolaru pathigam lyrics) – நவகிரஹங்களால் உண்டாகும் துன்பங்களை நீக்கவும், ஆயுள் பலம் பெறவும் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய திருப்பதிகம்.

  பன்னிரு சைவத் திருமுறைகளில் திருஞான சம்பந்தர் பாடிய தேவாரப் பாடல்கள் முதல் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திருமுறைகளாக உள்ளன. இவற்றுள் இரண்டாம் திருமுறையில் உள்ள பதிகங்களில் ஒன்று கோளறு பதிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  திருஞானசம்பந்தர் அருளிய கோளறு பதிகம் பாடல்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு பாடலின் பொருளும் இந்த பதிவில் உள்ளது…. 

  இரண்டரை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சனிப் பெயர்ச்சி நடந்தேறும். சனி கிரகத்தின் அதிதேவதை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுவதை பெயர்ச்சி என்று சோதிட சாத்திரங்கள் குறிக்கிறது. ராசிகள் மொத்தம் 12.

  கோடிப் பிறவிகளில் ஒரு ஆன்மா சேர்த்து வந்துள்ள நல்வினை; தீவினைக் குவியல் ‘சஞ்சித வினை’ என்று அழைக்கப் பெறும். அக்குவியலில் இருந்து ஒரு சிறு பகுதியை அனுபவித்து முடிக்க ஒரு ஆன்மா பிறவி எடுக்கிறது. இது ‘பிராரப்த வினை’.

  ஞானசம்பந்தர் பரம கருணையோடு அருளியுள்ள சக்தி வாய்ந்த கோளறு பதிகத்தை அனுதினமும் பாராயணம் புரிவதன் மூலம் கர்ம வினையின் வேகத்தை சர்வ நிச்சயமாய் குறைத்துக் கொள்ள முடியும்.

  கோளறு பதிகம் (திருஞானசம்பந்தர் அருளியது):

  கோளறு பதிகம் முதல் பாடல்:

  வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
  மிகநல்ல வீணை தடவி
  மாசறு திங்கள்கங்கை முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  ஞாயிறு திங்கள்செவ்வாய் புதன்வியாழன் வெள்ளி
  சனிபாம்பு இரண்டும் உடனே
  ஆசறு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

  கோளறு பதிகம் இரண்டாவது பாடல்:

  என்பொடு கொம்பொடாமை இவைமார்பு இலங்க
  எருதேறி ஏழை உடனே
  பொன்பொதி மத்தமாலை புனல்சூடி வந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  ஒன்பது ஒன்றொடுஏழு பதினெட்டொடு ஆறும்
  உடனாய நாள்கள் அவைதாம்
  அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

  கோளறு பதிகம் மூன்றாம் பாடல்:

  உருவளர் பவளமேனி ஒளி நீறணிந்து
  உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல்
  முருகலர் கொன்றைதிங்கள் முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  திருமகள் கலையதூர்தி செயமாது பூமி
  திசை தெய்வமான பலவும்
  அருநெதி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே.

  கோளறு பதிகம் நான்காம் பாடல்:

  மதிநுதல் மங்கையோடு வடபால் இருந்து
  மறையோதும் எங்கள் பரமன்
  நதியொடு கொன்றைமாலை முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  கொதியுறு காலன்அங்கி நமனோடு தூதர்
  கொடு நோய்களான பலவும்
  அதிகுணம் நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் ஐந்தாம் பாடல்:

  நஞ்சணி கண்டன்எந்தை மடவாள் தனோடும்
  விடையேறு நங்கள் பரமன்
  துஞ்சிருள் வன்னிகொன்றை முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  வெஞ்சின அவுணரோடு உருமிடியும் மின்னும்
  மிகையான பூதம் அவையும்
  அஞ்சிடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் ஆறாம் பாடல்:

  வாள்வரிய தளதாடை வரி கோவணத்தர்
  மடவாள் தனோடு உடனாய்
  நாள்மலர் வன்னிகொன்றை நதிசூடி வந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  கோளரி உழுவையோடு கொலையானை கேழல்
  கொடு நாகமோடு கரடி
  ஆளரி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் ஏழாம் பாடல்:

  செப்பிள முலைநல்மங்கை ஒரு பாகமாக
  விடையேறு செல்வன் அடைவார்
  ஒப்பிள மதியும்அப்பும் முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  வெப்பொடு குளிரும்வாத மிகையான பித்தும்
  வினையான வந்து நலியா
  அப்படி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் எட்டாம் பாடல்:

  வேள்பட விழிசெய்துஅன்று விடைமேல் இருந்து
  மடவாள் தனோடும் உடனாய்
  வாள்மதி வன்னிகொன்றை மலர்சூடி வந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  ஏழ்கடல் சூழ்இலங்கை அரையன் தனோடும்
  இடரான வந்து நலியா
  ஆழ்கடல் நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் ஒன்பதாம் பாடல்:

  பலபல வேடமாகும் பரனாரி பாகன்
  பசுவேறும் எங்கள் பரமன்
  சலமகளோடு எருக்கு முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  மலர்மிசையோன் மால் மறையோடு தேவர்
  வரு காலமான பலவும்
  அலைகடல் மேருநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் பத்தாம் பாடல்:

  கொத்தலர் குழலியோடு விசையற்கு நல்கு
  குணமாய வேட விகிர்தன்
  மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
  புத்தரோடு அமணைவாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்
  திருநீறு செம்மை திடமே
  அத்தகு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே

  கோளறு பதிகம் பதினோறாம் பாடல்:

  தேனமர் பொழில்கொள்ஆலை விளைசெந்நெல் துன்னி
  வளர்செம்பொன் எங்கும் நிகழ
  நான்முகன் ஆதியாய பிரமா புரத்து
  மறைஞான ஞான முனிவன்
  தானுறு கோளுநாளும் அடியாரை வந்து
  நலியாத வண்ணம் உரைசெய்
  ஆனசொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில்
  அரசாள்வர் ஆணை நமதே!!

  கோளறு பதிகம்:
  ஒரு முறை மதுரையை ஆண்ட மங்கையர்க்கரசி அழைப்பை ஏற்று மதுரைக்குப் புறப்பட மதுரையை அடுத்த திருவாதவூரிலிருந்து திருஞானசம்பந்தர் கிளம்பினார்.

  ஆனால் அந்த நாள் நல்ல நாள் இல்லை, இன்று பயணிக்க வேண்டாம் என திருநாவுக்கரசர் சம்பந்தரின் பயணத்தைத் தடுத்தார்.

  இதைக் கேட்ட சம்பந்தர், இறைவனின் அடியார்களுக்கு எல்லா நாட்களுமே நல்ல நாட்கள் தான் என கூறி பத்து பாடல்களைப் பாடி அருளினார் திருஞான சம்பந்தர்.

  பதிகம் எனும் பத்து பாடல்களின் அடக்கத்தைச் சம்பந்தர் அருளினார். அதோடு இந்த பதிக பயனையும் சேர்த்து மொத்தம் 11 பாடல்களை அருளினார்.

  பயன்கள்:
  கிரக தோஷம், கிரக நிலையால் நாள் சரியில்லை என தோன்றும் போது இந்த பாடல்களை பாடினால் கிரக தோஷத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என்பதே அதன் பொருள்.

   

 • Slokas

  விஜயதசமி நன்னாளில் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

  விஜயதசமியான இன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்லோகத்தை சொல்லி வழிபாடு செய்து வந்தால் அனைத்து செல்வங்களும் கிடைக்கும்:

  Vijayadasami
  Vijayadasami

  அவிச்ராந்தம் பத்யுர் குணகணகதாம் ரேடனஜபா
  ஜபாபுஷ்பச் சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா
  யதக்ராஸீநாயா ஸ்படிகத்ருஷ தச்சச்சவி மயீ

  ஸரஸ்வத்ய மூர்த்தி பரிணமதி மாணிக்யவ புஷா

   

  பொருள் :

  அம்பிகையே, உன்னுடைய சிறந்த நாவினால் இடைவிடாமல் உனது கணவனாகிய சிவபெருமானின் பல குணங்களை விளக்கும் கதைகளைப் பேசுவதையே ஜபித்து, அதனால் அது செம்பருத்திப்பூவைப் போல சிவந்து சிறப்புடன் விளங்குகிறது. அந்நாவின் நுனியில் குடியிருக்கும் சரஸ்வதியினுடைய ஸ்படிகம் போன்ற தெளிவான வெண்மை வடிவானது, உன் நா நிறத்தால், மாணிக்கம் போல் சிவந்த வடிவமாக மாறுகிறது. உன் அம்சமான அந்த சரஸ்வதியை வணங்குகிறேன்.

   

   

   

 • Slokas

  கல்வி அறிவு பெருக சரஸ்வதி ஸ்லோகம்

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்லோகத்தை தினமும் 3 முறை மாணவ மாணவியர்கள் பாராயணம்(சொல்லுதல்) செய்து வந்தால் ஞாபக சக்தி அதிகரித்து கல்வி அறிவு பெருகும்.

   

  saraswathi
  saraswathi

  “ஸ்ரீ வித்யாரூபிணி சரஸ்வதி சகலகலாவல்லி
  சாரபிம் பாதிரி சாரதாதேவி சாஸ்த்ரவல்லி
  வாணி கமலவாணி வாக்தேவி வரநாயகி

  வீணாபுஸ்தக தாரிணி புஸ்தக ஹஸ்தே
  ஸ்ரீ வித்யாலட்சுமி நமோஸ்துதே”

  இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் 3 முறை மாணவ மாணவியர்கள் பாராயணம்(சொல்லுதல்) செய்து வந்தால் ஞாபக சக்தி அதிகரித்து கல்வி அறிவு பெருகும்.

   

   

 • Sree Sukar

  SRI GANAPATHI MAALAA SARAVANA MAHAAMANTHIRAM

  ஸ்ரீ சுகப்பிரும்ம மகரிஷி அருளிய கணபதி மாலா சரவண மாமந்திரம்

  sree sukar maharishi
  sree sukar maharishi
   
  ஓம் ஐம் க்லீம் சௌஹ் சக்திதராய 
  ஓங் நங் மங் சிங் வங் யங் லம்போதராய 
  ஹரிம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சுப்ரமண்யாய 
  சரவணோத்பவாய ஹிரண்யோத்பவாய
  க்லீம் சர்வ வச்யாய 
  தன ஆக்ருஷ்ய தம் பம் ஹம் ஜூம் 
  ஷம் ஸம் அதிர்ஷ்ட தேவதாய 
  ஷண்முகாய சர்வதோஷ நிவாரணாய 
  சர்வ க்ரஹ தோஷ நிவாரணாய
  சிவாய சிவதனயாய இஷ்டார்த்த ப்ரதாயகாய
  கம் கணபதயே க்லௌம் ஷம் 
  சரஹண பவாய வசி வசி.
  பௌர்ணமி நாளில் இம்மா மந்திரத்தை பதினாறு முறையேனும் 
  ஜபித்தால் எல்லா பாக்யங்களையும் பெறுவது சத்தியம்.  தினமும்
  ஒன்பது முறை ஜபித்தால் வாழ்வில் சகல க்ஷேமமும் கிடைக்கும்.

  SRI GANAPATHI MAALAA SARAVANA MAHAAMANTHIRAM

  By SRI SUGABRAHMA RISHI

   

  OM AIM KLEEM SOWH SAKTHIDHARAAYA
  ONG NANG MANG SING VANG YANG LAMBHODHARAAYA
  HARIM HREEM SREEM SUBRAMANYAAYA
  SARAVANHOTHBHAVAAYA HIRANYHOTHBHAVAAYA
  KLEEM SARVA VASYAAYA
  DHANA AAKRUSHYA THAM BHAM HAM JOOM
  SHAM SUM ADHIRSHTA DHEYVADHAAYA
  SHANMUGHAAYA SARVADHOSHA NIVAARANAAYA
  SARVA GRAHA DHOSHA NIVAARANAAYA
  SIVAAYA SIVATHANAYAAYA ISHTARTHTHA PRADHAAYAKAAYA
  GUM GANAPATHAYEH KLOWM SHAM
  SARAHANA BHAVAAYA VASI VASI.
  Recite this mantra daily nine times to be blessed by Lord Ganesha and 
  Lord Shanmugha/Muruga.  Reciting sixteen times on Pournami 
  – full moon day is very good and the devotee will get desired boons in his life.
 • Thiruppavai

  Thiruppavai Pasuram

  Thiruppavai lyrics in Tamil | Thiruppavai Pasuram | திருப்பாவை பாடல்கள்

   

  மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்;

  நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்!

  சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!

  கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்,

  ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்,

  கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்

  நாரா யணனே, நமக்கே பறைதருவான்,

  பாரோர் புகழப் படிந்தேலோ ரெம்பாவாய். (1)

   

  வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்

  செய்யுங் கிரிசைகள் கேளீரோ! பாற்கடலுள்

  பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி,

  நெய்யுண்ணோம்; பாலுண்ணோம்; நாட்காலை நீராடி

  மையிட் டெழுதோம்; மலரிட்டு நாம் முடியோம்;

  செய்யா தனசெய்யோம்; தீக்குறளைச் சென்றோதோம்;

  ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி

  உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய். (2)

   

  ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி

  நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றிநீர் ஆடினால்,

  தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து

  ஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உகளப்

  பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,

  தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றி

  வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்

  நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய். (3)

   

  ஆழி மழைக்கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல்

  ஆழியுள் புக்கு முகந்துகொ டார்த்தேறி,

  ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய்கறுத்து

  பாழியந் தோளுடைப் பற்பநா பன்கையில்

  ஆழிபோல் மின்னி, வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து,

  தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழைபோல்

  வாழ உலகினில் பெய்திடாய், நாங்களும்

  மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (4)

   

  மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை,

  தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை,

  ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை,

  தாயைக் குடல்விளக்கம் செய்த தாமோதரனை,

  தூயோம்ஆய் வந்துநாம் தூமலர் தூவித்தொழுது

  வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்

  போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்

  தீயினில் தூசுஆகும் செப்பேலோ ரெம்பாவாய். (5)

   

  புள்ளும் சிலம்பினகாண்; புள்ளரையன் கோயிலில்

  வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?

  பிள்ளாய்! எழுந்திராய், பேய்முலை நஞ்சுண்டு,

  கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி,

  வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை,

  உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்

  மெள்ள எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்

  உள்ளம்புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (6)

   

  கீசுகீ சென்றெங்கும் ஆனைச்சாத் தன்கலந்து

  பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ? பேய்ப்பெண்ணே!

  காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து

  வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்

  ஓசை படுத்தத் தயிரரவம் கேட்டிலையோ?

  நாயகப் பெண்பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி

  கேசவனைப் பாடவும்நீ கேட்டே கிடத்தியோ?

  தேசமுடையாய்! திறவேலோ ரெம்பாவாய். (7)

  கீழ்வானம் வெள்ளென்று, எருமை சிறுவீடு

  மேய்வான் பரந்தனகாண்; மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்

  போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்துன்னைக்

  கூவுவான் வந்து நின்றோம், கோதுகலமுடைய

  பாவாய்! எழுந்திராய்; பாடிப் பறைகொண்டு

  மாவாய் பிளந்தானை, மல்லரை மாட்டிய

  தேவாதி தேவனைச் சென்றுநாம் சேவித்தால்

  ஆவாவென் றாராய்ந் தருளேலோ ரெம்பாவாய். (8)

   

  தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,

  தூமங் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்

  மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்;

  மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உம்மகள்தான்

  ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ?

  ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?

  ‘மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்’ என்றென்று

  நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய். (9)

   

  நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!

  மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்?

  நாற்றத் துழாய்முடி நாரா யணன்நம்மால்

  போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொருநாள்

  கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கரணனும்

  தோற்றம் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?

  ஆற்ற அனந்தல் உடையாய்! அருங்கலமே!

  தேற்றமாய் வந்து திறவேலா ரெம்பாவாய். (10)

   

  கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து,

  செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்

  குற்றமொன் றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே!

  புற்றர வல்குல் புனமயிலே! போதராய்,

  சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்

  முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,

  சிற்றாதே பேசாதே செல்லப்பெண் டாட்டிநீ

  எற்றுக் குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய். (11)

   

  கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி

  நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர

  நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!

  பனித்தலை வீழநின் வாசல் கடைபற்றிச்

  சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற

  மனத்துக் கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்!

  இனித்தான் எழுந்திராய்; ஈதென்ன பேருறக்கம்?

  அனைத்தில்லத் தாரும் அறிந்தேலோ ரெம்பாவாய். (12)

   

  புள்ளின்வாய் கீண்டானை, பொல்லா அரக்கனைக்

  கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்,

  பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்;

  வெள்ளி எழுந்து, வியாழம் உறங்கிற்று;

  புள்ளும் சிலம்பினகாண்; போதரிக் கண்ணினாய்!

  குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே,

  பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய்! நீ நன்னாளால்

  கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய். (13)

   

  உங்கள் புழைக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்

  செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண்;

  செங்கல் பொடிக்கூறை வெண்பல் தவத்தவர்,

  தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றார்;

  எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்

  நங்காய்! எழுந்திராய், நாணாதாய்! நாவுடையாய்!

  சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்

  பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய். (14)

   

  எல்லே இளங்கிளியே! இன்னம் உறங்குதியோ?

  சில்லென் றழையேன்மின், நங்கைமீர்! போதர்கின்றேன்;

  ‘வல்லை, உன் கட்டுரைகள்! பண்டேஉன் வாயறிதும்!’

  ‘வல்லீர்கள் நீங்களே, நானேதான் ஆயிடுக!’

  ‘ஒல்லைநீ போதாய், உனக்கென்ன வேறுடையை?’

  ‘எல்லோரும் போந்தாரோ?’ ‘போந்தார், போந்து எண்ணிக்கொள்’

  வல்லானை கொன்றானை, மாற்றாரை மாற்றழிக்க

  வல்லானை, மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய். (15)

   

  நாயக னாய்நின்ற நந்தகோபனுடைய

  கோயில்காப் பானே! கொடித்தோன்றும் தோரண

  வாயில்காப் பானே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்;

  ஆயர்சிறுமிய ரோமுக்கு அறைபறை

  மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய்நேர்ந்தான்;

  தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப் பாடுவான்;

  வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதே அம்மா! நீ

  நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய். (16)

   

  அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும்

  எம்பெருமான்! நந்தகோ பாலா! எழுந்திராய்;

  கொம்பனார்க் கெல்லாம் கொழுந்தே! குலவிளக்கே!

  எம்பெரு மாட்டி! யசோதாய்! அறிவுறாய்;

  அம்பரம் ஊடறுத் தோங்கி உலகளந்த

  உம்பர்கோ மானே! உறங்காது எழுந்திராய்;

  செம்பொற் கழலடிச் செல்வா! பலதேவா!

  உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய். (17)

   

  உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன்,

  நந்தகோ பாலன் மருமகளே! நப்பின்னாய்!

  கந்தம் கமழும் குழலீ! கடைதிறவாய்;

  வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகாண்; மாதவிப்

  பந்தல்மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண்;

  பந்தார் விரலி! உன் மைத்துனன் பேர்பாட,

  செந்தா மரைக்கையால் சீரார் வளையொலிப்ப

  வந்து திறவாய், மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (18)

   

  குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல்

  மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறிக்

  கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல்

  வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய்திறவாய்;

  மைத்தடங் கண்ணினாய்! நீ உன் மணாளனை

  எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய்காண்,

  எத்தனை யேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்,

  தத்துவம் அன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய். (19)

   

  முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று

  கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயிலெழாய்;

  செப்பம் உடையாய்! திறலுடையாய்! செற்றார்க்கு

  வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்;

  செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல்

  நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயிலெழாய்;

  உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துஉன் மணாளனை

  இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய். (20)

   

  ஏற்றகலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப

  மாற்றாதே பால்சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்

  ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுறாய்;

  ஊற்றமுடையாய்! பெரியாய்! உலகினில்

  தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலெழாய்;

  மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்து உன்வாசற்கண்

  ஆற்றாதுவந்து உன்னடிபணியு மாபோலே,

  போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (21)

   

  அங்கண் மாஞாலத் தரசர் அபிமான

  பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீழே

  சங்கமிருப் பார்போல் வந்துதலைப் பெய்தோம்;

  கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே,

  செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?

  திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்,

  அங்கணி ரண்டும் கொண்டு எங்கள்மேல் நோக்குதியேல்

  எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய். (22)

   

  மாரிமலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும்

  சீரியசிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து,

  வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி,

  மூரிநிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப்,

  போதருமா போலேநீ பூவைப்பூவண்ணா! உன்

  கோயில்நின்றும் இங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய

  சீரியசிங் காசனத்திருந்து யாம்வந்த

  காரியம் ஆராய்ந் தருளேலோ ரெம்பாவாய். (23)

   

  அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய்! அடிபோற்றி,

  சென்றங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய்! திறல்போற்றி,

  பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய்! புகழ்போற்றி,

  கன்று குணிலா எறிந்தாய்! கழல்போற்றி,

  குன்று குடையா எடுத்தாய்! குணம்போற்றி,

  வென்று பகைகெடுக்கும் நின்கையில் வேல்போற்றி,

  என்றென்று உன்சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான்

  இன்றுயாம் வந்தோம், இரங்கேலோ ரெம்பாவாய். (24)

   

  ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில்

  ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர,

  தரிக்கிலா னாகித் தான் தீங்கு நினைந்த

  கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்

  நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே! உன்னை

  அருத்தித்து வந்தோம்; பறைதருதி யாகில்

  திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி

  வருத்தமுந் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (25)

   

  மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழிநீ ராடுவான்

  மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்

  ஞாலத்தை யெல்லாம் நடுங்குமுரல்வன

  பாலன்ன வண்ணத்துள் பாஞ்சசன்னியமே

  போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடுடையனவே,

  சாலப்பெரும் பறையே, பல்லாண் டிசைப்பாரே,

  கோல விளக்கே, கொடியே, விதானமே,

  ஆலின் இலையாய்! அருளேலோ ரெம்பாவாய். (26)

   

  கூடாரை வெல்லுஞ்சீர்க் கோவிந்தா! உன்தன்னை

  பாடிப் பறைகொண்டு யாம்பெறும் சம்மானம்;

  நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக,

  சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே

  பாடகமே யென்றனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம்;

  ஆடை உடுப்போம்; அதன்பின்னே பாற்சோறு

  மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவார

  கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். (27)

   

  கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம்;

  அறிவொன்று மில்லாத ஆய்க்குலத்து உன்தன்மைப்

  பிறவிப் பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்;

  குறைவொன்று மில்லாத கோவிந்தா! உன்தன்னோடு

  உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது!

  அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன்தன்னைச்

  சிறுபேர ழைத்தனவும் சீறி யருளாதே,

  இறைவா, நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய். (28)

   

  சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்துன்

  பொற்றா மரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்;

  பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்திற் பிறந்து நீ

  குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது;

  இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா!

  எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்தன்னோடு

  உற்றோமே ஆவோம்; உனக்கே நா மாட்செய்வோம்;

  மற்றைநம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய். (29)

   

  வங்கக் கடல்கடைந்த மாதவனைக் கேசவனைத்

  திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி

  அங்கப் பறைகொண்ட ஆற்றை, அணி புதுவைப்

  பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன

  சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே

  இங்கிப் பரிசுரைப்பார், ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள்

  செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்

  எங்கும் திருவருள்பெற் றின்புறுவ ரெம்பாவாய். (30)

 • Uncategorized

  108 kubera potri in tamil

  108 குபேரர் போற்றி!

  lord kuberan
  lord kuberan

  1. அளகாபுரி அரசே போற்றி
  2. ஆனந்தம் தரும் அருளே போற்றி
  3. இன்பவளம் அளிப்பாய் போற்றி
  4. ஈடில்லாப் பெருந்தகையே போற்றி
  5. உகந்து அளிக்கும் உண்மையே போற்றி

  6. ஊக்கம் அளிப்பவனே போற்றி
  7. எளியோனுக்கு அருள்பவனே போற்றி
  8. ஏழ்மை நிலை அகற்றுவாய் போற்றி
  9. ஐஸ்வர்யம் அளிப்பவனே போற்றி
  10. ஒன்பது நிதி பெற்றவனே போற்றி

  11. ஓங்கார பக்தனே போற்றி
  12. கருத்தில் நிறைந்தவனே போற்றி
  13. கனகராஜனே போற்றி
  14. கனகரத்தினமே போற்றி
  15. காசு மாலை அணிந்தவனே போற்றி
  16. கிந்நரர்கள் தலைவனே போற்றி
  17. கீர்த்தி அளிப்பவனே போற்றி
  18. கீரிப்பிள்ளைப் பிரியனே போற்றி
  19. குருவாரப் பிரியனே போற்றி

  20. குணம் தரும் குபேரா போற்றி

  21. குறை தீர்க்கும் குபேரா போற்றி
  22. கும்பத்தில் உறைபவனே போற்றி
  23. குண்டலம் அணிந்தவனே போற்றி
  24. குபேர லோக நாயகனே போற்றி

  25. குன்றாத நிதி அளிப்பாய் போற்றி
  26. கேடதனை நீக்கிடுவாய் போற்றி
  27. கேட்டவரம் அளிப்பவனே போற்றி
  28. கோடி நிதி அளிப்பவனே போற்றி
  29. சங்க நிதியைப் பெற்றவனே போற்றி
  30. சங்கரர் தோழனே போற்றி

  31. சங்கடங்கள் தீர்ப்பவனே போற்றி
  32. சமயத்தில் அருள்பவனே போற்றி
  33. சத்திய சொரூபனே போற்றி
  34. சாந்த சொரூபனே போற்றி
  35. சித்ரலேகா பிரியனே போற்றி

  36. சித்ரலேகா மணாளனே போற்றி
  37. சிந்தையில் உறைபவனே போற்றி
  38. சிந்திப்போர்க்கு அருள்பவனே போற்றி
  39. சீக்கிரம் தனம் அளிப்பாய் போற்றி
  40. சிவபூஜை பிரியனே போற்றி

  41. சிவ பக்த நாயகனே போற்றி
  42. சிவ மகா பக்தனே போற்றி
  43. சுந்தரர் பிரியனே போற்றி
  44. சுந்தர நாயகனே போற்றி
  45. சூர்பனகா சகோதரனே போற்றி
  46. செந்தாமரைப் பிரியனே போற்றி
  47. செல்வ வளம் அளிப்பவனே போற்றி
  48. செம்மையான வாழ்வளிப்பாய் போற்றி
  49. சொர்ணவளம் அளிப்பவனே போற்றி
  50. சொக்கநாதர் பிரியனே போற்றி

  51. சௌந்தர்ய ராஜனே போற்றி
  52. ஞான குபேரனே போற்றி
  53. தனம் அளிக்கும் தயாபரா போற்றி
  54. தான்ய லெட்சுமியை வணங்குபவனே போற்றி
  55. திகட்டாமல் அளித்திடுவாய் போற்றி
  56. திருவிழி அழகனே போற்றி
  57. திருவுரு அழகனே போற்றி

  58. திருவிளக்கில் உறைவாய் போற்றி
  59. திருநீறு அணிபவனே போற்றி
  60. தீயவை அகற்றுவாய் போற்றி

  61. துன்பம் தீர்த்திடுவாய் போற்றி
  62. தூயமனம் படைத்தவனே போற்றி
  63. தென்னாட்டில குடி கொண்டாய் போற்றி
  64. தேவராஜனே போற்றி
  65. பதுமநிதி பெற்றவனே போற்றி
  66. பரவச நாயகனே போற்றி
  67. பச்சை நிறப் பிரியனே போற்றி
  68. பவுர்ணமி நாயகனே போற்றி
  69. புண்ணிய ஆத்மனே போற்றி

  70. புண்ணியம் அளிப்பவனே போற்றி

  81. முத்து மாலை அணிபவனே போற்றி
  82. மோகன நாயகனே போற்றி
  83. வறுமை தீர்ப்பவனே போற்றி
  84. வரம் பல அருள்பவனே போற்றி
  85. விஜயம் தரும் விவேகனே போற்றி
  86. வேதம் போற்றும் வித்தகா போற்றி
  87. வைர மாலை அணிபவனே போற்றி
  88. வைகுண்டவாசப் பிரியனே போற்றி
  89. நடராஜர் பிரியனே போற்றி
  90. நவதான்யம் அளிப்பவனே போற்றி
  91. நவரத்தினப் பிரியனே போற்றி
  92. நித்தியம் நிதி அளிப்பாய் போற்றி
  93. நீங்காத செல்வம் அருள்வாய் போற்றி
  94. வளம் யாவும் தந்திடுவாய் போற்றி
  95. ராவணன் சோதரனே போற்றி
  96. வடதிசை அதிபதியே போற்றி
  97. ரிஷி புத்திரனே போற்றி
  98. ருத்திரப் பிரியனே போற்றி
  99. இருள் நீக்கும் இன்பனே போற்றி
  100. வெண்குதிரை வாகனனே போற்றி
  101. கைலாயப் பிரியனே போற்றி
  102. மனம் விரும்பும் மன்னவனே போற்றி
  103. மணிமகுடம் தரித்தவனே போற்றி
  104. மாட்சிப் பொருளோனே போற்றி
  105. யந்திரத்தில் உறைந்தவனே போற்றி
  106. யௌவன நாயகனே போற்றி
  107. வல்லமை பெற்றவனே போற்றி
  108. ரத்தின மங்கலத்தில் உறைந்தானே போற்றி
  108 குபேரா போற்றி போற்றி

   

   

 • Adhi Sankarar

  Sri Mookambika Ashtakam Lyrics in Tamil

  Sri Mookambika Ashtakam Lyrics in Tamil

  kollur shri mookambika
  kollur shri mookambika

  மூலாம்போருஹ மத்யகோணே விலஸத் பந்தூக ராகோ ஜ்வலாம்
  ஜ்வாலா ஜ்வால ஜிதேந்து காந்திலஹரீம் ஸானந்த ஸந்தாயினீம்
  ஹேலாலாலித நீல குந்தளதராம் நீலோத்பலாம்பாம்சு’காம்
  கொல்லுராதி நிவாஸினீம் பகவதீம் த்யாயாமி மூகாம்பிகாம்

  ஸ்ரீ மூகாம்பிகை அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்..

  நமஸ்தே ஜக த் தா த்ரி ஸத் ‍ப் ரஹ்மரூபே
  நமஸ்தே ஹரோபேந்த் ரதா த்ராதி வந்தே
  நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்டதா நைகத க்ஷே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (1)

  விதி: க்ருʼத்திவாஸா ஹரிர்விஶ்வமேதத்-
  ஸ்ருʼஜத்யத்தி பாதீதி யத்தத்ப்ரஸித் த ம்
  க்ருʼபாலோகநாதே வ தே ஶக்திரூபே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (2)

  த்வயா மாயயா வ்யாப்தமேதத்ஸமஸ்தம்
  த் ருʼதம் லீயஸே தே வி குக்ஷௌ ஹி விஶ்வம்
  ஸ்தி தாம் பு த் தி ரூபேண ஸர்வத்ர ஜந்தௌ
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (3)

  யயா ப க்தவர்கா ஹி லக்ஷ்யந்த ஏதே
  த்வயாঽத்ர ப்ரகாமம் க்ருʼபாபூர்ணத் ருʼஷ்ட்யா
  அதோ கீ யஸே தே வி லக்ஷ்மீரிதி த்வம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (4)

  புநர்வாக்படுத்வாதி ஹீநா ஹி மூகா
  நராஸ்தைர்நிகாமம் க லு ப்ரார்த் யஸே யத்
  நிஜேஷ்டாப்தயே தேந மூகாம்பி கா த்வம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (5)

  யத த் வைதரூபாத்பரப் ரஹ்மணஸ்த்வம்
  ஸமுத்தா புநர்விஶ்வலீலோத் யமஸ்தா
  ததா ஹுர்ஜநாஸ்த்வாம் ச கௌ ரீம் குமாரீம்
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (6)

  ஹரேஶாதி தே ஹோத்த தேஜோமயப்ர-
  ஸ்பு ரச்சக்ரராஜாக் யலிங்க ஸ்வரூபே
  மஹாயோகி கோலர்ஷிஹ்ருʼத்பத் மகே ஹே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (7)

  நம: ஶங்க சக்ராப யாபீ ஷ்டஹஸ்தே
  நம: த்ர்யம்ப கே கௌ ரி பத் மாஸநஸ்தே நமஸ்தேம்பி கே
  நம: ஸ்வர்ணவர்ணே ப்ரஸந்நே ஶரண்யே
  நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (8)

  இத ம் ஸ்தோத்ரரத்நம் க்ருதம் ஸர்வதே வை-
  ர்ஹ்ருʼதி த்வாம் ஸமாதா ய லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் ய:
  படே ந்நித்யமேஷ வ்ரஜத்யாஶு லக்ஷ்மீம்
  ஸ வித் யாம் ச ஸத்யம் ப வேத்தத்ப்ரஸாதா த் (9)

 • thulasi

  துன்பங்கள் நீக்கும் துளசி வழிபாடு!

  துன்பங்கள் நீக்கும் துளசி வழிபாடு!

  சகல தோஷங்களையும், துயரங்களையும் விரட்டும் வல்லமை வாய்ந்தது துளசி. புராணங்களும் ஞானநூல்கள் பலவும் இதன் மகிமைகள் குறித்து விவரிக்கின்றன.

  பூஜைக்காக துளசியைப் பறிக்கும்போது, அதிகாலை வேளையி லும், விரல் நகம் படாமல் விஷ்ணுவின் பெயரை உச்சரித்தவாறும் துளசியைப் பறிப்பதே முறை. துளசியைப் பறித்து மூன்று நாட்கள் வரை உபயோகப்படுத்தலாம். தனித்தனி இலையாகப் பறிக்காமல் நான்கு இதழ், ஆறு இதழ்களாகப் பறிக்கலாம்.

  முன்னோர் திதிநாள், விரத நாள், தெய்வப் பிரதிஷ்டை தினம், மகாவிஷ்ணுவை வழிபடும் வேளை, தானம் கொடுக்கும் நேரங்களில் துளசியை உபயோகிப்பதால், பன்மடங்கு பலன் கிடைக்கும்.

  சங்கு, துளசி, சாளக்கிராமம் மூன்றையும் ஒரே இடத்தில் பூஜை செய்பவர்களுக்கு, முக்காலத்தையும் உணரும் சக்தி ஏற்படும் என்பது சாஸ்திரக் கருத்து.

  ஒரு துளசி தளத்தில் 33 கோடி தேவர்களும், பன்னிரு சூரியர்களும், அஷ்ட வசுக்களும், அஸ்வினி தேவர்களும் வசிக்கின்றனர். அதன் நுனிப்பகுதியில் பிரம்மனும், நடுவில் மகாவிஷ்ணுவும், லட்சுமி, சரஸ்வதி, காயத்ரீ, பார்வதி ஆகியோரும் வசிக்கின்றனர்.

  துளசியை வளர்த்து வழிபடுபவதால் ஆயுள் பலம், புகழ், செல்வம், குழந்தைப்பேறு ஆகியன கிட்டும். துளசி காஷ்டம் என்ற மணிமாலையைக் கழுத்தில் அணிபவர்களுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் விலகும்; மற்ற பாபங்களும் அகன்று விடும்.

  எந்த இடத்தில் துளசிச் செடி உள்ளதோ அங்கே அகால மரணம் ஏற்படாது. துளசியை பூஜை செய்து வந்ததன் பலனாகவே சீதாதேவி ராமபிரானைக் கணவராக அடைந்ததாக துளசி ராமாயணம் கூறுகிறது. சிலர், கருந்துளசியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பார்கள். இது தவறு. கருந்துளசிக்குக் ‘கிருஷ்ண துளசி’ என்ற பெயர் உண்டு. இதை, கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா தெய்வங்களுக்குமே பயன்படுத்தலாம். விநாயகர், சக்திதேவி, சிவனுக்குப் போடாமல் தவிர்க்கலாம். பச்சையும், சிறிது வெண்மையும் கலந்ததே வெண் துளசி. இதை ராமபிரானுக்கும் அனுமனுக்கும் சூட்டலாம். இவை தவிர, செந்துளசி என்றும் வகையும் அரிதாகக் கிடைக்கிறது.

  அமாவாசை அன்று யாக்ஞவல்கியரின் மனையாளான காத்யாயினி சக்தியை துளசியால் வழிபட்டால், பிரிந்த தம்பதியர் மீண்டும் இணையும் பாக்கியம் கிடைக்கும்.

 • Adhi Sankarar

  கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் – Kanagadhara Stotram

  கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்

  ஆதிசங்கரர் அருளிய இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் அல்லது செவ்வாய், வெள்ளிக் கிழமைகளில் படித்து மகாலட்சுமியை வழிபட்டால் சகல சவுபாக்கியங்களும் கிடைக்கும்.

  அங்கம் ஹரே:புலகபூஷன மாச்ரயந்தீ
  ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம்
  அங்கீக்ரு தாகில விபூதிரபாங்கலீலா
  மாங்கல்ய தாஸ்து மம மங்கள தேவதாயா: 1

  முக்தா முஹீர்விதததீ வதனே முராரே:
  ப்ரேமத்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி
  மாலா த்ருசோர் மது கரீவ மஹோத்பலே யா
  ஸாமே ச்ரியம் திசது ஸாகர ஸம்பவாயா:  2

  ஆமீலிதாட்ச மதிகம்ய முதா முகுந்தம்
  ஆனந்த கந்த மநிமேஷ மநங்கதந்த்ரம்
  ஆகேகர ஸ்தித கனீனிக பக்ஷ்ம நேத்ரம்
  பூத்யை பவேன்மம புஜங்க சயாங்கனாயா:  3

  பாஹ் வந்தரே மதுஜித: ச்ரித கெளஸ்துபே யா
  ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி
  காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாட்ச மாலா
  கல்யாண மாவஹதுமே கமலாலயாயா: 4

  காலாம்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே:
  தாராதரே ஸ்புரதியா தடிதங்கநேவ
  மாதுஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹநீய மூர்த்தி
  பத்ராணி மேதிசது பார்கவநந்தநாயா: 5

  ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்
  மாங்கல்ய பாஜி மதுமாதினி மன் மதேந
  மய்யாபதேத் ததிஹ மந்தர மீக்ஷணார்த்தம்
  மந்தாலஸம் சமகராலய கந்யகாயா: 6

  விச்வாம ரேந்த்ர பதவிப்ரமதா தட்சம்
  ஆநந்த ஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ அபி
  ஈஷந்நிஷீ தது மயிக்ஷண மீக்ஷணார்த்தம்
  மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா:  7

  இஷ்டா விசிஷ்ட மதயோபி யயா தயார்த்ர
  திருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபந்தே
  திருஷ்டி : ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர திப்திரிஷ்டாம்
  புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா:  8

  தத்யாத் தயாநுபவநோ த்ரவிணாம் புதாரா
  மஸ்மிந்ந கிஞ்சன விஹங்க சிசெள விஷண்ணே
  துஷ்கர்ம கர்மமபனீய சிராயதூரம்
  நாராயண ப்ரணயநீ நயனாம் புவாஹ: 9

  கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸீந்தரீதி
  சாகம்பரீதி சசி சேகர வல்லபேதி
  ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப் ப்ரலயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயா
  தஸ்யை நமஸ்த்ரி புவநைக குரோஸ்தருண்யை!:  10

  ஸ்ருத்யை நமோஸ்து சுபகர்ம பலப்ரஸீத்யை
  ரத்யை நமோஸ்துரமணீய குணார்ணவாயை
  சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ர நிகேதெனாயை
  புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை:  11

  நமோஸ்து நாலீக நிபாநநாயை
  நமோஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை
  நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை
  நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை: 12

  நமோஸ்து தேஹேமாம்பூஜை பீடிகாயை
  நமோஸ்து பூமண்டல நாயிகாயை
  நமோஸ்து தேவாதிதயபராயை
  நமோஸ்து சார்ங்காயுத வல்லபாயை:  13

  நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்தநாயை
  நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை
  நமோஸ்து லஷ்ம்யை கமலாலயாயை
  நமோஸ்து தாமோதர வல்லபாயை:  14

  நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
  நமோஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸுத்யை
  நமோஸ்து தேவாதி பிரார்ச்சிதாயை
  நமோஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை: 15

  ஸம்பத் காரணி ஸகலேந்த்ரிய நந்தநானி
  ஸாம்ராஜ்யதான விபவாநி ஸரோருஹாணி
  த்வத் வந்தநானி துரிதா ஹரணோத்யதானி
  மாமேவ மாதரநிசம் கலயந்து மான்யே: 16

  யத்கடாட்ச ஸமுபாஸனாவிதி
  ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்பத்
  ஸந்தனோதி வசனாங்க மானஸை
  த்வாம் முராரிஹ்ருத யேஸ்வரீம்பஜே: 17

  ஸரஸிஜ நிலயே ஸரோஜ ஹஸ்தே
  தவல தமாம்சுக கந்த மால்ய சோபே
  பகவதி ஹரிவல்லபே மநோஜ்ஞே
  த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்: 18

  திக்தஸ்திபி கனக கும்ப முகாவஸ்ருஷ்ட
  ஸ்வர்வாகினி விமலசாரு ஜலாப்லு தாங்கீம
  ப்ராதர் நமாமி ஜகதாம் ஜனனீமசேஷ
  லோகாதி நாதக்ரு ஹிணீம் அம்ருதாப்தி புத்ரீம்: 19

  கமலே கமலாட்ச வல்லபேத்வம்
  கருணாபூர தரங்கிதைரபாங்கை
  அவலோகய மாமநிஞ் சனானாம்
  ப்ரதமம் பாத்ர மக்ருத்ரிமம் தயாயா: 20

  ஸ்துவந்தியே ஸ்துதிபிரமீன் பிரந்வஹம்
  த்ரயீமயீம் த்ரி புவன மாதரம் ரமாம்
  குணாதிகா குருதர பாக்ய பாகினோ
  பவந்தி தே புவி புத பாவிதாசயா:  21