• Uncategorized

  Shanmuga Kavasam Lyrics in Tamil

   

  Shanmuga Kavasam
  Shanmuga Kavasam

  ஸ்ரீ ஷண்முக கவசம் – பாம்பன் ஸ்வாமிகள்

  அண்டமாய் அவனியாகி அறியொணாப் பொருள (து) ஆகித்

  தொண்டர்கள் குருவுமாகித் துகள் அறு தெய்வமாகி

  எண்திசை போற்ற நின்ற என்அருள் ஈசன் ஆன

  திண்திறள் சரவணத்தான் தினமும் என் சிரசைக் காக்க…(1)

  ஆதியாம் கயிலைச் செல்வன்அணிநெற்றி தன்னைக் காக்க

  தாதவிழ் கடப்பந் தாரான் தானிரு நுதலைக் காக்க

  சோதியாம் தணிகை ஈசன் துரிசுஇலா விழியைக் காக்க

  நாதனாம் கார்த்தி கேயன் நாசியை நயந்து காக்க…(2)

  இருசெவிகளையும் செவ்வேள் இயல்புடன் காக்க, வாயை

  முருகவேள் காக்க, நாப்பல் முழுதும்நல் குமரன் காக்க

  துரிசஅறு கதுப்பை யானைத் துண்டனார் துணைவன் காக்க

  திருவுடன் பிடரி தன்னைச் சிவசுப்ர மணியன் காக்க…(3)

  ஈசனாம் வாகுலேயன் எனது கந்தரத்தைக் காக்க

  தேசுறு தோள் விலாவும் திருமகள் மருகன் காக்க

  ஆசிலா மார்பை ஈராறு ஆயுதன் காக்க, எந்தன்

  ஏசிலா முழங்கை தன்னை எழில் குறிஞ்சிக்கோன் காக்க…(4)

  உறுதியாய் முன்கை தன்னை உமையிள மதலை காக்க

  தறுகண் ஏறிடவே என்கைத் தலத்தை மாமுருகன் காக்க

  புறம்கையை அயிலோன் காக்க, பொறிக்கர விரல்கள் பத்தும்

  பிறங்கு மால்மருகன்காக்க, பின்முதுகைச் சேய் காக்க…(5)

  ஊண்நிறை வயிற்றை மஞ்ஞை ஊர்த்தியோன் காக்க, வம்புத்

  தோள்நிமிர் சுரேசன் உந்திச் சுழியினைக் காக்க, குய்ய

  நாணினை அங்கி கெளரிநந்தனன் காக்க, பீஜ

  ஆணியை கந்தன்காக்க, அறுமுகன் குதத்தைக் காக்க…(6)

  எஞ்சிடாது இடுப்பை வேலுக்கு இறைவனார் காக்க காக்க

  அம்சகனம் ஓர் இரண்டும் அரன்மகன் காக்க காக்க

  விஞ்சிடு பொருள் காங்கேயன் விளரடித் தொடையைக் காக்க

  செஞ்சரண நேச ஆசான் திமிரு முன் தொடையைக் காக்க…(7)

  ஏரகத் தேவன்என்தாள் இரு முழங்காலும் காக்க

  சீருடைக் கணைக்கால் தன்னைச் சீரலைவாய்த்தே காக்க

  நேருடைப் பரடு இரண்டும் நிகழ் பரங்கிரியன் காக்க

  சீரிய குதிக்கால் தன்னைத் திருச்சோலை மலையன் காக்க…(8)

  ஐயுறு மலையன்பாதத்து அமர் பத்து விரலும் காக்க

  பையுறு பழநி நாத பரன், அகம் காலைக் காக்க

  மெய்யுடன் முழுதும், ஆதி விமல சண்முகவன் காக்க

  தெய்வ நாயக விசாகன் தினமும் என் நெஞ்சைக் காக்க…(9)

  ஒலியெழ உரத்த சத்தத் தொடுவரு பூத ப்ரேதம்

  பலிகொள் இராக்கதப்பேய் பலகணத்து எவை ஆனாலும்

  கிலிகொள எனைவேல் காக்க, கெடுபரர் செய்யும் சூன்யம்

  வலியுள மந்த்ர தந்த்ரம் வருத்திடாது அயில்வேல் காக்க…(10)

  ஓங்கிய சீற்றமே கொண்டு உவணிவில் வேல் சூலங்கள்

  தாங்கிய தண்டம் எஃகம் தடி பரசு ஈட்டி யாதி

  பாங்குடை ஆயுதங்கள் பகைவர் என் மேலே ஓச்சின்,

  தீங்கு செய்யாமல் என்னைத் திருக்கைவேல் காக்க காக்க…(11)

  ஒளவியமுளர் ஊன் உண்போர் அசடர் பேய் அரக்கர் புல்லர்

  தெவ்வர்கள் எவர் ஆனாலும் திடமுடன் எனைமல் கட்டத்

  தவ்வியே வருவா ராயின், சராசரம் எலாம் புரக்கும்

  கவ்வுடைச் சூர சண்டன் கைஅயில் காக்க காக்க…(12)

  கடுவிடப் பாந்தள் சிங்கம் கரடி நாய் புலிமா யானை

  கொடிய கோணாய் குரங்கு கோல மார்ச்சாலம் சம்பு

  நடையுடை எதனா லேனும் நான் இடர்ப் பட்டி டாமல்

  சடுதியில் வடிவேல் காக்க சானவிமுளை வேல் காக்க…(13)

  ஙகரமே போல் தழீஇ ஞானவேல் காக்க, வன்புள்

  சிகரிதேள் நண்டுக் காலி செய்யன் ஏறு ஆலப் பல்லி

  நகமுடை ஓந்தி பூரான் நளிவண்டு புலியின் பூச்சி

  உகமிசை இவையால், எற் குஓர் ஊறுஇலாது ஐவேல் காக்க…(14)

  சலத்தில் உய்வன்மீன் ஐறு, தண்டுடைத் திருக்கை, மற்றும்

  நிலத்திலும் சலத்திலும் தான் நெடுந்துயர் தரற்கே உள்ள

  குலத்தினால், நான் வருத்தம் கொண்டிடாது அவ்வவ்வேளை

  பலத்துடன் இருந்து காக்க, பாவகி கூர்வேல் காக்க…(15)

  ஞமலியம் பரியன்கைவேல், நவக்கிரகக்கோள் காக்க

  சுமவிழி நோய்கள், தந்த சூலை, ஆக்கிராண ரோகம்,

  திமிர்கழல் வாதம், சோகை, சிரமடி கர்ண ரோகம்

  எமை அணுகாமலே பன்னிருபுயன் சயவேல் காக்க…(16)

  டமருகத்து அடிபோல் நைக்கும் தலையிடி, கண்ட மாலை

  குமுறு விப்புருதி, குன்மம், குடல்வலி, ஈழை காசம்,

  நிமிரொணா(து) இருத்தும்வெட்டை, நீர்பிரமேகம் எல்லாம்

  எமை அடையாமலே குன்று எறிந்தவன் கைவேல் காக்க…(17)

  இணக்கம் இல்லாத பித்த எரிவு, மாசுரங்கள், கைகால்

  முணக்கவே குறைக்கும் குஷ்டம், மூலவெண்முளை, தீமந்தம்

  சணத்திலே கொல்லும் சன்னி சாலம் என்று அறையும் இந்த

  பிணிக்குலம் எனை ஆளாமல் பெரும்சக்தி வடிவேல் காக்க…(18)

  தவனமா ரோகம், வாதம், சயித்தியம், அரோசகம், மெய்

  சுவறவே செய்யும் மூலச்சூடு, இளைப்பு, உடற்று விக்கல்,

  அவதிசெய் பேதி சீழ்நோய், அண்டவாதங்கள், சூலை

  எவையும் என்னிடத்து எய்தாமல் எம்பிரான் திணிவேல் காக்க…(19)

  நமைப்புறு கிரந்தி, வீக்கம் நணுகிடு பாண்டு, சோபம்

  அமர்த்திடு கருமை வெண்மை ஆகுபல் தொழுநோய் கக்கல்

  இமைக்குமுன் உறு வலிப்போடு எழுபுடைப்பகந்த ராதி

  இமைப்பொழுதேனும் என்னை எய்தாமல் அருள்வேல் காக்க…(20)

  பல்லது கடித்து மீசை படபடென்றே துடிக்கக்

  கல்லினும் வலிய நெஞ்சம் காட்டியே உருட்டி நோக்கி

  எல்லினும் கரிய மேனி எமபடர், வரினும் என்னை

  ஒல்லையில் தார காரி ஓம் ஐம் ரீம் வேல் காக்க…(21)

  மண்ணிலும் மரத்தின்மீது மலையிலும் நெருப்பின் மீதும்

  தண்ணிறை ஜலத்தின் மீதும்சாரி செய் ஊர்தி மீதும்

  விண்ணிலும் பிலத்தின் உள்ளும் வேறு எந்த இடத்தும் என்னை

  நண்ணிவந்து அருள் ஆர்சஷ்டி நாதன் வேல் காக்க காக்க…(22)

  யகரமேபோல் சூல் ஏந்தும் நறும்புயன் வேல்முன் காக்க

  அகரமே முதலாம் ஈராறு அம்பகன் வேல்பின் காக்க

  சகரமோடு ஆறும் ஆனோன் தன்கைவேல் நடுவில் காக்க

  சிகரமின் தேவ மோலி திகழ் ஐவேல் கீழ்மேல் காக்க…(23)

  ரஞ்சித மொழி தேவானை நாயகன் வள்ளி பங்கன்

  செஞ்சய வேல் கிழக்கில் திறமுடன் காக்க, அங்கி

  விஞ்சிடு திசையில் ஞான வீரன் வேல் காக்க, தெற்கில்

  எஞ்சிடாக் கதிர்கா மத்தோன் இகலுடைக் கரவேல் காக்க…(24)

  லகரமே போல் காளிங்கன்நல்லுடல் நெளிய நின்று

  தகர மர்த்தனமே செய்த சங்கரி மருகன் கைவேல்,

  நிகழ்எனை நிருதி திக்கில் நிலைபெறக் காக்க, மேற்கில்

  இகல் அயில்காக்க, வாயுவினில் குகன் கதிர்வேல் காக்க…(25)

  வடதிசை தன்னில் ஈசன்மகன்அருள் திருவேல் காக்க

  விடையுடை ஈசன் திக்கில் வேத போதகன் வேல் காக்க

  நடக்கையில் இருக்கும்ஞான்றும் நவில்கையில் நிமிர்கையில், கீழ்க்

  கிடக்கையில் தூங்குஞான்றும் கிரிதுளைத்துள வேல்காக்க…(26)

  இழந்துபோகாத வாழ்வை ஈயும் முத்தையனார் கைவேல்,

  வழங்கும் நல் ஊண் உண்போதும் மால்விளையாட்டின் போதும்

  பழஞ்சுரர் போற்றும் பாதம் பணிந்து நெஞ்சு அடக்கும் போதும்

  செழும்குணத்தோடே காக்க, திடமுடன் மயிலும் காக்க…(27)

  இளமையில் வாலிபத்தில் ஏறிடு வயோதிகத்தில்

  வளர் அறுமுகச் சிவன்தான் வந்தெனைக் காக்க காக்க

  ஒளிஎழு காலை, முன்எல் ஓம் சிவ சாமி காக்க

  தெளிநடு பிற்பகல் கால், சிவகுரு நாதன் காக்க…(28)

  இறகுடைக்கோழித் தோகைக்கு இறைமுன் இராவில் காக்க

  திறலுடைச் சூர்ப்பகைத்தே, திகழ்பின் இராவில் காக்க

  நறவுசேர் தாள் சிலம்பன் நடுநிசி தன்னில் காக்க

  மறைதொழு குழகன் எம்கோன் மாறாது காக்க காக்க…(29)

  இனம்எனத் தொண்டரோடும் இணக்கிடும் செட்டி காக்க

  தனிமையில் கூட்டந் தன்னில் சரவண பவனார் காக்க

  நனி அநுபூதி சொன்ன நாதர்கோன் காக்க இத்தைக்

  கனிவோடு சொன்ன தாசன் கடவுள்தான் காக்கவந்தே…(30)

  … ஸ்ரீ சண்முக கவசம் முற்றிற்று. “எனை ஆதரித்த பரம ரகசிய சக்தி எனை நம்பினோரை ஆதரியாது நிற்குமோ, ஐயம் வேண்டாம்!” – பாம்பன் சுவாமிகள்

   

   

 • Pamban Swamigal

  Kumarasthavam Lyrics in Tamil

  pamban swamigal
  pamban swamigal

  ஸ்ரீமத் பாம்பன் ஸ்வாமிகள் அருளிய குமாரஸ்தவம் பாடல் வரிகள்

  1. ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நமஹ:
  2. ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நமஹ:
  3. ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நமஹ:
  4. ஓம் ஷட்க்ரீட பதயே நமோ நமஹ:
  5. ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நமஹ:
  6. ஓம் ஷட்கோஷ பதயே நமோ நமஹ:
  7. ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நமஹ:
  8. ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நமஹ:
  9. ஓம் நரபதி பதயே நமோ நமஹ:
  10. ஓம் ஸுரபதி பதயே நமோ நமஹ:

  11. ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நமஹ:
  12. ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நமஹ:
  13. ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நமஹ:
  14. ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நமஹ:
  15. ஓம் இகபர பதயே நமோ நமஹ:
  16. ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நமஹ:
  17. ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நமஹ:
  18. ஓம் நயநய பதயே நமோ நமஹ:
  19. ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நமஹ:
  20. ஓம் குஞ்சரீ பதயே நமோ நமஹ:

  21. ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நமஹ:
  22. ஓம் மல்ல பதயே நமோ நமஹ:
  23. ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ:
  24. ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ:
  25. ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நமஹ:
  26. ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நமஹ:
  27. ஓம் அபேத பதயே நமோ நமஹ:
  28. ஓம் ஸுபோத பதயே நமோ நமஹ:
  29. ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நமஹ:
  30. ஓம் மயூர பதயே நமோ நமஹ:

  31. ஓம் பூத பதயே நமோ நமஹ:
  32. ஓம் வேத பதயே நமோ நமஹ:
  33. ஓம் புராண பதயே நமோ நமஹ:
  34. ஓம் ப்ராண பதயே நமோ நமஹ:
  35. ஓம் பக்த பதயே நமோ நமஹ:
  36. ஓம் முக்த பதயே நமோ நமஹ:
  37. ஓம் அகார பதயே நமோ நமஹ:
  38. ஓம் உகார பதயே நமோ நமஹ:
  39. ஓம் மகார பதயே நமோ நமஹ:
  40. ஓம் விகாச பதயே நமோ நமஹ:
  41. ஓம் ஆதி பதயே நமோ நமஹ:
  42. ஓம் பூதி பதயே நமோ நமஹ:
  43. ஓம் அமார பதயே நமோ நமஹ:
  44. ஓம் குமார பதயே நமோ நமஹ:.

  ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் முற்றிற்று.

 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (97-107)

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (97-107)

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  எட்டாம் திருமொழி — பொன்னியல்
  அணைத்துக்கொள்ள அழைத்தல்: அச்சோப்பருவம்
  பொன்னியல்கிண்கிணி சுட்டிபுறம்கட்டி *
  தன்னியலோசை சலன்சலனென்றிட *
  மின்னியல்மேகம் விரைந்தெதிர்வந்தாற்போல் *
  என்னிடைக்கோட்டராஅச்சோவச்சோ எம்பெருமான்! வாராஅச்சோவச்சோ. (2)
  1 97
  செங்கமலப்பூவில் தேனுண்ணும்வண்டேபோல் *
  பங்கிகள்வந்து உன்பவளவாய்மொய்ப்ப *
  சங்குவில்வாள்தண்டு சக்கரமேந்திய *
  அங்கைகளாலேவந்துஅச்சோவச்சோ ஆரத்தழுவா வந்துஅச்சோவச்சோ.
  2 98
  பஞ்சவர்தூதனாய்ப் பாரதம்கைசெய்து *
  நஞ்சுமிழ்நாகம்கிடந்த நற்பொய்கைபுக்கு *
  அஞ்சப்பணத்தின்மேல் பாய்ந்திட்டுஅருள்செய்த *
  அஞ்சனவண்ணனே! அச்சோவச்சோ ஆயர்பெருமானே! அச்சோவச்சோ.
  3 99
  நாறியசாந்தம் நமக்கிறைநல்கென்ன *
  தேறிஅவளும் திருவுடம்பில்பூச *
  ஊறியகூனினை உள்ளேயொடுங்க அன்று
  ஏறவுருவினாய்! அச்சோவச்சோ எம்பெருமான்! வாராஅச்சோவச்சோ.
  4 100
  கழல்மன்னர்சூழக் கதிர்போல்விளங்கி *
  எழலுற்றுமீண்டே இருந்துஉன்னைநோக்கும் *
  சுழலைப்பெரிதுடைத் துச்சோதனனை *
  அழலவிழித்தானே! அச்சோவச்சோ ஆழியங்கையனே! அச்சோவச்சோ.
  5 101
  போரொக்கப்பண்ணி இப்பூமிப்பொறைதீர்ப்பான் *
  தேரொக்கவூர்ந்தாய். செழுந்தார்விசயற்காய் *
  காரொக்கும்மேனிக் கரும்பெருங்கண்ணனே! *
  ஆரத்தழுவாவந்துஅச்சோவச்சோ ஆயர்கள்போரேறே! அச்சோவச்சோ.
  6 102
  மிக்கபெரும்புகழ் மாவலிவேள்வியில் *
  தக்கதிதன்றென்று தானம்விலக்கிய *
  சுக்கிரன்கண்ணைத் துரும்பால்கிளறிய *
  சக்கரக்கையனே! அச்சோவச்சோ சங்கமிடத்தானே! அச்சோவச்சோ.
  7 103
  என்னிதுமாயம்? என்னப்பன்அறிந்திலன் *
  முன்னைவண்ணமேகொண்டு அளவாயென்ன *
  மன்னுநமுசியை வானில்சுழற்றிய *
  மின்னுமுடியனே! அச்சோவச்சோ வேங்கடவாணனே! அச்சோவச்சோ.
  8 104
  கண்டகடலும் மலையும்உலகேழும் *
  முண்டத்துக்காற்றா முகில்வண்ணாவோ! என்று *
  இண்டைச்சடைமுடி ஈசன்இரக்கொள்ள *
  மண்டைநிறைத்தானே! அச்சோவச்சோ மார்வில்மறுவனே! அச்சோவச்சோ.
  9 105
  துன்னியபேரிருள் சூழ்ந்துஉலகைமூட *
  மன்னியநான்மறை முற்றும்மறைந்திட *
  பின்னிவ்வுலகினில் பேரிருள்நீங்க அன்று
  அன்னமதானானே! அச்சோவச்சோ அருமறைதந்தானே! அச்சோவச்சோ.
  10 106
  நச்சுவார்முன்னிற்கும் நாராயணன் தன்னை *
  அச்சோவருகவென்று ஆய்ச்சியுரைத்தன *
  மச்சணிமாடப் புதுவைக்கோன்பட்டன்சொல் *
  நிச்சலும்பாடுவார் நீள்விசும்பாள்வரே. (2)
  11 107
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (86-96)

  Naallayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஏழாம் திருமொழி – தொடர்சங்கிலிகை
  தளர் நடை நடத்தல், தளர் நடைப் பருவம்
  தொடர் சங்கிலிகைசலார்பிலாரென்னத் தூங்குபொன்மணியொலிப்ப *
  படுமும்மதப்புனல்சோர வாரணம்பையநின்றுஊர்வதுபோல் *
  உடன்கூடிக்கிண்கிணியாரவாரிப்ப உடைமணிபறைகறங்க *
  தடந்தாளிணைகொண்டுசார்ங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ. (2)
  1 86
  செக்கரிடைநுனிக்கொம்பில்தோன்றும் சிறுபிறைமுளைபோல *
  நக்கசெந்துவர்வாய்த்திண்ணைமீதே நளிர்வெண்பல்முளையிலக *
  அக்குவடமுடுத்துஆமைத்தாலிபூண்ட அனந்தசயனன் *
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ.
  2 87
  மின்னுக்கொடியும்ஓர்வெண்திங்களும் சூழ்பரிவேடமுமாய் *
  பின்னல்துலங்கும்அரசிலையும் பீதகச்சிற்றாடையொடும் *
  மின்னில்பொலிந்ததோர்கார்முகில்போலக் கழுத்திணில்காறையொடும் *
  தன்னில்பொலிந்தஇருடீகேசன் தளர்நடைநடவானோ.
  3 88
  கன்னற்குடம்திறந்தாலொத்தூறிக் கணகணசிரித்துவந்து *
  முன்வந்துநின்றுமுத்தம்தரும் என்முகில்வண்ணன்திருமார்வன் *
  தன்னைப்பெற்றேற்குத்தன்வாயமுதம்தந்து என்னைத்தளிர்ப்பிக்கின்றான் *
  தன்னெற்றுமாற்றலர்தலைகள்மீதே தளர்நடைநடவானோ.
  4 89
  முன்னலோர்வெள்ளிப்பெருமலைக்குட்டன் மொடுமொடுவிரைந்தோட *
  பின்னைத்தொடர்ந்ததோர்கருமலைக்குட்டன் பெயர்ந்தடியிடுவதுபோல் *
  பன்னியுலகம்பரவியோவாப் புகழ்ப்பலதேவனென்னும் *
  தன்நம்பியோடப்பின்கூடச்செல்வான் தளர்நடைநடவானோ.
  5 90
  ஒருகாலில்சங்குஒருகாலில்சக்கரம் உள்ளடிபொறித்தமைந்த *
  இருகாலும்கொண்டுஅங்கங்குஎழுதினாற்போல் இலச்சினைபடநடந்து *
  பெருகாநின்றஇன்பவெள்ளத்தின்மேல் பின்னையும்பெய்துபெய்து *
  கருகார்க்கடல்வண்ணன்காமர்தாதை தளர்நடைநடவானோ.
  6 91
  படர்பங்கயமலர்வாய்நெகிழப் பனிபடுசிறுதுளிபோல் *
  இடங்கொண்டசெவ்வாயூறியூறி இற்றிற்றுவீழநின்று *
  கடுஞ்சேக்கழுத்தின்மணிக்குரல்போல் உடைமணிகணகணென *
  தடந்தாளினைகொண்டுசார்ங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ.
  7 92
  பக்கம்கருஞ்சிறுப்பாறைமீதே அருவிகள்பகர்ந்தனைய *
  அக்குவடமிழிந்தேறித்தாழ அணியல்குல்புடைபெயர *
  மக்களுலகினில்பெய்தறியா மணிக்குழவியுருவின் *
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ.
  8 93
  வெண்புழுதிமேல்பெய்துகொண்டளைந்ததோர் வேழத்தின்கருங்கன்றுபோல் *
  தெண்புழுதியாடித்திரிவிக்கிரமன் சிறுபுகர்படவியர்த்து *
  ஒண்போதலர்கமலச்சிறுக்காலுரைத்து ஒன்றும்நோவாமே *
  தண்போதுகொண்டதவிசின்மீதே தளர்நடைநடவானோ.
  9 94
  திரைநீர்ச்சந்திரமண்டலம்போல் செங்கண்மால்கேசவன் தன்
  திருநீர்முகத்துத்துலங்குசுட்டி திகழ்ந்தெங்கும்புடைபெயர *
  பெருநீர்த்திரையெழுகங்கையிலும் பெரியதோர்தீர்த்தபலம்
  தருநீர் சிறுச்சண்ணம்துள்ளம்சோரத் தளர்நடைநடவானோ.
  10 95
  ஆயர்குலத்தினில்வந்துதோன்றிய அஞ்சனவண்ணன்தன்னை *
  தாயர்மகிழஒன்னார்தளரத் தளர்நடைநடந்ததனை *
  வேயர்புகழ்விட்டுசித்தன் சீரால்விரித்தனஉரைக்கவல்லார் *
  மாயன்மணிவண்ணன்தாள்பணியும் மக்களைப்பெறுவார்களே (2).
  11 96
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (75-85)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஆறாம் திருமொழி – மாணிக்கக்கிண்கிணி
  கைகொட்டி விளையாடுதல் : சப்பாணிப்பருவம்
  மாணிக்கக்கிண்கிணியார்ப்ப மருங்கின்மேல் *
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த ஆய்பொன்னுடைமணி *
  பேணிப்பவளவாய் முத்திலங்க பண்டு
  காணிகொண்டகைகளால்சப்பாணி கருங்குழல் குட்டனே! சப்பாணி. (2)
  1 75
  பொன்னரைநாணொடு மாணிக்கக்கிண்கிணி *
  தன்னரையாடத் தனிச்சுட்டிதாழ்ந்தாட *
  என்னரைமேல்நின்றிழிந்து உங்களாயர்தம் *
  மன்னரைமேல்கொட்டாய்சப்பாணி மாயவனே! கொட்டாய்சப்பாணி.
  2 76
  பன்மணிமுத்து இன்பவளம்பதித்தன்ன *
  என்மணிவண்ணன். இலங்குபொற்றோட்டின்மேல் *
  நின்மணிவாய்முத்திலங்க நின்னம்மைதன் *
  அம்மணிமேல்கொட்டாய்சப்பாணி ஆழியங்கையனே! சப்பாணி.
  3 77
  தூநிலாமுற்றத்தே போந்துவிளையாட *
  வானிலாஅம்புலீ! சந்திரா! வாவென்று *
  நீநிலாநின்புகழாநின்ற ஆயர்தம் *
  கோநிலாவக்கொட்டாய்சப்பாணி குடந்தைக்கிடந்தானே! சப்பாணி.
  4 78
  புட்டியில்சேறும் புழுதியும்கொண்டுவந்து *
  அட்டியமுக்கி அகம்புக்கறியாமே *
  சட்டித்தயிரும் தடாவினில்வெண்ணெயும்உண் *
  பட்டிக்கன்றே! கொட்டாய்சப்பாணி பற்பநாபா! கொட்டாய்சப்பாணி.
  5 79
  தாரித்துநூற்றுவர் தந்தைசொல்கொள்ளாது *
  போருத்துவந்து புகுந்தவர்மண்ணாள *
  பாரித்தமன்னர்படப் பஞ்சவர்க்கு அன்று
  தேருய்த்தகைகளால்சப்பாணி தேவகிசிங்கமே! சப்பாணி.
  6 80
  பரந்திட்டுநின்ற படுகடல் தன்னை *
  இரந்திட்டகைம்மேல் எறிதிரைமோத *
  கரந்திட்டுநின்ற கடலைக்கலங்க *
  சரந்தொட்டகைகளால்சப்பாணி சார்ங்கவிற்கையனே! சப்பாணி.
  7 81
  குரக்கினத்தாலே குரைகடல்தன்னை *
  நெருக்கிஅணைகட்டி நீள்நீரிலங்கை *
  அரக்கர்அவிய அடுகணையாலே *
  நெருக்கியகைகளால்சப்பாணி நேமியங்கையனே! சப்பாணி.
  8 82
  அளந்திட்டதூணை அவன்தட்ட ஆங்கே
  வளர்ந்திட்டு வாளுகிர்ச்சிங்கவுருவாய் *
  உளந்தொட்டிரணியன் ஒண்மார்வகலம் *
  பிளந்திட்டகைகளால்சப்பாணி பேய்முலையுண்டானே! சப்பாணி.
  9 83
  அடைந்திட்டுஅமரர்கள் ஆழ்கடல்தன்னை *
  மிடைந்திட்டு மந்தரம்மத்தாகநாட்டி *
  வடம்சுற்றிவாசுகி வன்கயிறாக *
  கடைந்திட்டகைகளால்சப்பாணி கார்முகில்வண்ணனே! சப்பாணி.
  10 84
  ஆட்கொள்ளத்தோன்றிய ஆயர்தங்கோவினை *
  நாட்கமழ்பூம்பொழில் வில்லிபுத்தூர்ப்பட்டன் *
  வேட்கையால்சொன்ன சப்பாணிஈரைந்தும் *
  வேட்கையினால்சொல்லுவார் வினைபோமே. (2)
  11 85
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (64-74)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஐந்தாம் திருமொழி – உய்யவுலகு
  தலையைநிமிர்த்து முகத்தை அசைத்து ஆடுதல், செங்கீரைப்பருவம்
  உய்யஉலகுபடைத்துண்டமணிவயிறா!
  ஊழிதோறூழிபலஆலினிலையதன்மேல் *
  பையஉயோகுதுயில்கொண்டபரம்பரனே!
  பங்கயநீள்நயனத்துஅஞ்சனமேனியனே! *
  செய்யவள்நின்னகலம்சேமமெனக்கருதிச்
  செல்வுபொலிமகரக்காதுதிகழ்ந்திலக *
  ஐய! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே. (2)
  1 64
  கோளரியின்னுருவங்கொண்டுஅவுணனுடலம்
  குருதிகுழம்பியெழக்கூருகிரால்குடைவாய்! 
  மீளஅவன்மகனை மெய்ம்மைகொளக்கருதி
  மேலையமரர்பதிமிக்குவெகுண்டுவர *
  காளநன்மேகமவைகல்லொடு கால்பொழியக்
  கருதிவரைக்குடையாக்காலிகள் காப்பவனே!
  ஆள! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  2 65
  நம்முடைநாயகனே. நான்மறையின்பொருளே1
  நாவியுள்நற்கமலநான்முகனுக்கு ஒருகால்
  தம்மனையானவனே! தரணிதலமுழுதும்
  தாரகையின்னுலகும் தடவிஅதன்புறமும் *
  விம்மவளர்ந்தவனே! வேழமும்ஏழ்விடையும்
  விரவியவேலைதனுள்வென்றுவருமவனே! *
  அம்ம! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  3 66
  வானவர்தாம்மகிழவன்சகடமுருள
  வஞ்சமுலைப்பேயின் நஞ்சமதுஉண்டவனே! *
  கானகவல்விளவின் காயுதிரக்கருதிக்
  கன்றதுகொண்டெறியும் கருநிறஎன்கன்றே! *
  தேனுகனும்முரனும்திண்திறல்வெந்நரகன்
  என்பவர்தாம்மடியச்செருவதிரச் செல்லும் *
  ஆனை! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  4 67
  மத்தளவும்தயிரும்வார்குழல்நன்மடவார்
  வைத்தனநெய்களவால்வாரிவிழுங்கி * ஒருங்கு
  ஒத்தஇணைமருதம் உன்னியவந்தவரை
  ஊருகரத்தினொடும் உந்தியவெந்திறலோய்! *
  முத்தினிளமுறுவல் முற்றவருவதன்முன்
  முன்னமுகத்தணியார் மொய்குழல்களலைய *
  அத்த! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  5 68
  காயமலர்நிறவா! கருமுகில்போலுருவா!
  கானகமாமடுவில் காளியனுச்சியிலே *
  தூயநடம்பயிலும் சுந்தரஎன்சிறுவா!
  துங்கமதக்கரியின் கொம்புபறித்தவனே! *
  ஆயமறிந்துபொருவான்எதிர்வந்தமல்லை
  அந்தரமின்றியழித்தாடிய தாளிணையாய்! *
  ஆய! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  6 69
  துப்புடையார்கள்தம்சொல்வழுவாதுஒருகால்
  தூயகருங்குழல்நல்தோகைமயிலனைய *
  நப்பினைதன்திறமாநல்விடையேழவிய
  நல்லதிறலுடையநாதனும்ஆனவனே! *
  தப்பினபிள்ளைகளைத்தனமிகுசோதிபுகத்
  தனியொருதேர்கடவித்தாயொடுகூட்டிய என்
  அப்ப! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  7 70
  உன்னையும்ஒக்கலையில்கொண்டுதமில்மருவி
  உன்னொடுதங்கள் கருத்தாயினசெய்துவரும் *
  கன்னியரும்மகிழக்கண்டவர்கண்குளிரக்
  கற்றவர்தெற்றிவரப் பெற்றஎனக்குஅருளி *
  மன்னுகுறுங்குடியாய்! வெள்ளறையாய்! மதிள்சூழ்
  சோலைமலைக்கரசே! கண்ணபுரத்தமுதே! *
  என்னவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே. (2)
  8 71
  பாலொடுநெய்தயிர்ஒண்சாந்தொடுசண்பகமும்
  பங்கயம்நல்லகருப்பூரமும்நாறிவர *
  கோலநறும்பவளச்செந்துவர்வாயினிடைக்
  கோமளவெள்ளிமுளைப்போல்சிலபல்லிலக *
  நீலநிறத்தழகாரைம்படையின் நடுவே
  நின்கனிவாயமுதம்இற்றுமுறிந்துவிழ *
  ஏலுமறைப்பொருளே! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே.
  9 72
  செங்கமலக்கழலில்சிற்றிதழ்போல்விரலில்
  சேர்திகழாழிகளும்கிண்கிணியும் அரையில்
  தங்கியபொன்வடமும் தாளநன்மாதுளையின்
  பூவொடுபொன்மணியும் மோதிரமும்கிறியும் *
  மங்கலஐம்படையும் தோல்வளையும்குழையும்
  மகரமும்வாளிகளும் சுட்டியும்ஒத்திலக *
  எங்கள்குடிக்கரசே! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே.
  10 73
  அன்னமும்மீனுருவும்ஆளரியும்குறளும்
  ஆமையுமானவனே! ஆயர்கள்நாயகனே! *
  என்அவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகவாடுகவென்று *
  அன்னநடைமடவாள்அசோதையுகந்தபரிசு
  ஆனபுகழ்ப்புதுவைப்பட்டனுரைத்ததமிழ் *
  இன்னிசைமாலைகள்இப்பத்தும்வல்லார் உலகில்
  எண்திசையும்புகழ்மிக்குஇன்பமதெய்துவரே. (2)
  11 74
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (54 – 63)

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  நான்காம் திருமொழி – தன் முகத்து
  சந்திரனை அழைத்தல், அம்புலிப்பருவம்
  தன்முகத்துச்சுட்டி தூங்கத்தூங்கத்தவழ்ந்துபோய் *
  பொன்முகக்கிண்கிணியார்ப்பப் புழுதியளைகின்றான் *
  என்மகன்கோவிந்தன்கூத்தினை இளமாமதீ!
  நின்முகம்கண்ணுளவாகில் நீஇங்கேநோக்கிப்போ. (2)
  1 54
  என்சிறுக்குட்டன் எனக்கோரின்னமுதுஎம்பிரான் *
  தன்சிறுக்கைகளால் காட்டிக்காட்டியழைக்கின்றான் *
  அஞ்சனவண்ணனோடு ஆடலாடஉறுதியேல் *
  மஞ்சில்மறையாதே மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  2 55
  சுற்றும்ஒளிவட்டம் சூழ்ந்துசோதிபரந்தெங்கும் *
  எத்தனைசெய்யினும் என்மகன்முகம்நேரொவ்வாய் *
  வித்தகன்வேங்கடவாணன் உன்னைவிளிக்கின்ற *
  கைத்தலம்நோவாமே அம்புலீ! கடிதோடிவா.
  3 56
  சக்கரக்கையன் தடங்கண்ணால்மலரவிழித்து *
  ஒக்கலைமேலிருந்து உன்னையேசுட்டிக்காட்டும்காண் *
  தக்கதறிதியேல் சந்திரா! சலம்செய்யாதே *
  மக்கட்பெறாத மலடனல்லையேல்வாகண்டாய்.
  4 57
  அழகியவாயில் அமுதவூறல்தெளிவுறா *
  மழலைமுற்றாதஇளஞ்சொல்லால் உன்னைக்கூவுகின்றான் *
  குழகன்சிரீதரன் கூவக்கூவநீபோதியேல் *
  புழையிலவாகாதே நின்செவிபுகர்மாமதீ!
  5 58
  தண்டொடுசக்கரம் சார்ங்கமேந்தும்தடக்கையன் *
  கண்துயில்கொள்ளக்கருதிக் கொட்டாவிகொள்கின்றான் *
  உண்டமுலைப்பாலறாகண்டாய் உறங்காவிடில் *
  விண்தனில்மன்னிய மாமதீ! விரைந்தோடிவா.
  6 59
  பாலகனென்று பரிபவம்செய்யேல் * பண்டொருநாள்
  ஆலினிலைவளர்ந்த சிறுக்கனவன்இவன் *
  மேலெழப்பாய்ந்து பிடித்துக்கொள்ளும்வெகுளுமேல் *
  மாலைமதியாதே மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  7 60
  சிறியனென்றுஎன்னிளஞ்சிங்கத்தை இகழேல்கண்டாய் *
  சிறுமையின்வார்த்தையை மாவலியிடைச்சென்றுகேள் *
  சிறுமைப்பிழைகொள்ளில் நீயும்உன்தேவைக்குரியைகாண் *
  நிறைமதீ! நெடுமால் விரைந்துஉன்னைக்கூவுகின்றான்.
  8 61
  தாழியில்வெண்ணெய் தடங்கையாரவிழுங்கிய *
  பேழைவயிற்றெம்பிரான்கண்டாய் உன்னைக்கூவுகின்றான் *
  ஆழிகொண்டுஉன்னையெறியும் ஐயுறவில்லைகாண் *
  வாழவுறுதியேல் மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  9 62
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைதன்மகனுக்கு இவை
  ஒத்தனசொல்லி உரைத்தமாற்றம் ஒளிபுத்தூர்
  வித்தகன்விட்டுசித்தன் விரித்ததமிழிவை *
  எத்தனையும்சொல்லவல்லவர்க்கு இடரில்லையே. (2)
  10 63
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (44 – 53)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  மூன்றாம் திருமொழி – மாணிக்கம் கட்டி
  கண்ணனைத் தொட்டிலிலிட்டுத் தாலாட்டுதல்: தாலப்பருவம்
  மாணிக்கம்கட்டி வயிரம்இடைகட்டி *
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த வண்ணச்சிறுத்தொட்டில் *
  பேணிஉனக்குப் பிரமன்விடுதந்தான் *
  மாணிக்குறளனே! தாலேலோ வையமளந்தானே! தாலேலோ. (2)
  1 44
  உடையார்கனமணியோடு ஒண்மாதுளம்பூ *
  இடைவிரவிக்கோத்த எழில் தெழ்கினோடு *
  விடையேறுகாபாலி ஈசன்விடுதந்தான் *
  உடையாய்! அழேல்அழேல்தாலேலோ உலகமளந்தானே! தாலேலோ.
  2 45
  என்தம்பிரானார் எழில்திருமார்வர்க்கு *
  சந்தமழகிய தாமரைத்தாளர்க்கு *
  இந்திரன்தானும் எழிலுடைக்கிண்கிணி *
  தந்துஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ தாமரைக்கண்ணனே! தாலேலோ.
  3 46
  சங்கின்வலம்புரியும் சேவடிக்கிண்கிணியும் *
  அங்கைச்சரிவளையும் நாணும்அரைத்தொடரும் *
  அங்கண்விசும்பில் அமரர்கள்போத்தந்தார் *
  செங்கண்கருமுகிலே! தாலேலோ தேவகிசிங்கமே! தாலேலோ.
  4 47
  எழிலார்திருமார்வுக்கு ஏற்குமிவையென்று *
  அழகியஐம்படையும் ஆரமும்கொண்டு *
  வழுவில்கொடையான் வயிச்சிரவணன் *
  தொழுதுஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ தூமணிவண்ணனே! தாலேலோ.
  5 48
  ஓதக்கடலின் ஒளிமுத்தினாரமும் *
  சாதிப்பவளமும் சந்தச்சரிவளையும் *
  மாதக்கவென்று வருணன்விடுதந்தான் *
  சோதிச்சுடர்முடியாய்! தாலேலோ சுந்தரத்தோளனே! தாலேலோ.
  6 49
  கானார்நறுந்துழாய் கைசெய்தகண்ணியும் *
  வானார்செழுஞ்சோலைக் கற்பகத்தின்வாசிகையும் *
  தேனார்மலர்மேல் திருமங்கைபோத்தந்தாள் *
  கோனே! அழேல்அழேல்தாலேலோ குடந்தைக்கிடந்தானே! தாலேலோ.
  7 50
  கச்சொடுபொற்சுரிகை காம்பு கனவளை *
  உச்சிமணிச்சுட்டி ஒண்தாள்நிரைப்பொற்பூ *
  அச்சுதனுக்கென்று அவனியாள்போத்தந்தாள் *
  நச்சுமுலையுண்டாய்! தாலேலோ நாராயணா! அழேல்தாலேலோ.
  8 51
  மெய்திமிரும்நானப்பொடியோடு மஞ்சளும் *
  செய்யதடங்கண்ணுக்கு அஞ்சனமும்சிந்துரமும் *
  வெய்யகலைப்பாகி கொண்டுஉவளாய்நின்றாள் *
  ஐயா! அழேல்அழேல்தாலேலோ அரங்கத்தணையானே! தாலேலோ.
  9 52
  வஞ்சனையால்வந்த பேய்ச்சிமுலையுண்ட *
  அஞ்சனவண்ணனை ஆய்ச்சிதாலாட்டிய *
  செஞ்சொல்மறையவர்சேர் புதுவைப்பட்டன்சொல் *
  எஞ்சாமைவல்லவர்க்கு இல்லைஇடர்தானே. (2)
  10 53
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (23 – 43)

  Naalaayira Divya Prabhandham:

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  இரண்டாம் திருமொழி – சீதக்கடல்
  கண்ணனது திருமேனியழகைப் பாதாதிகேசாந்தமாக அனுபவித்தல்
  சீதக்கடல் உள்ளமுதன்னதேவகி *
  கோதைக்குழலாள் அசோதைக்குப்போத்தந்த *
  பேதைக்குழவி பிடித்துச்சுவைத்துண்ணும் *
  பாதக்கமலங்கள் காணீரே பவளவாயீர்! வந்துகாணீரே. (2)
  1 23
  முத்தும்மணியும் வயிரமும்நன்பொன்னும் *
  தத்திப்பதித்துத் தலைப்பெய்தாற்போல் * எங்கும்
  பத்துவிரலும் மணிவண்ணன்பாதங்கள் *
  ஒத்திட்டிருந்தவா காணீரே ஒண்ணுதலீர்! வந்துகாணீரே.
  2 24
  பணைத்தோளிளவாய்ச்சி பால்பாய்ந்தகொங்கை *
  அணைத்தாரஉண்டு கிடந்தஇப்பிள்ளை *
  இணைக்காலில் வெள்ளித்தளை நின்றிலங்கும் *
  கணைக்கால் இருந்தவாகாணீரே காரிகையீர்! வந்துகாணீரே.
  3 25
  உழந்தாள்நறுநெய் ஓரோர்தடாவுண்ண *
  இழந்தாளெரிவினாலீர்த்து எழில்மத்தின் *
  பழந்தாம்பாலோச்சப் பயத்தால்தவழ்ந்தான் *
  முழந்தாள்இருந்தவாகாணீரே முகிழ்முலையீர்! வந்துகாணீரே.
  4 26
  பிறங்கியபேய்ச்சி முலைசுவைத்துண்டிட்டு *
  உறங்குவான்போலேகிடந்த இப்பிள்ளை *
  மறங்கொளிரணியன் மார்பைமுன்கீண்டான் *
  குறங்குகளைவந்து காணீரே குவிமுலையீர்! வந்துகாணீரே.
  5 27
  மத்தக்களிற்று வசுதேவர்தம்முடை *
  சித்தம்பிரியாத தேவகிதன்வயிற்றில் *
  அத்தத்தின்பத்தாநாள் தோன்றியஅச்சுதன் *
  முத்தமிருந்தவாகாணீரே முகிழ்நகையீர்! வந்துகாணீரே.
  6 28
  இருங்கைமதகளிறு ஈர்க்கின்றவனை *
  பருங்கிப் பறித்துக் கொண்டோடும் பரமன்தன் *
  நெருங்குபவளமும் நேர்நாணும் முத்தும் *
  மருங்கும் இருந்தவா காணீரே வாணுதலீர் வந்துகாணீரே.
  7 29
  வந்தமதலைக்குழாத்தை வலிசெய்து *
  தந்தக்களிறுபோல் தானேவிளையாடும் *
  நந்தன்மதலைக்கு நன்றுமழகிய *
  உந்திஇருந்தவாகாணீரே ஒளியிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  8 30
  அதிரும்கடல்நிறவண்ணனை * ஆய்ச்சி
  மதுரமுலையூட்டி வஞ்சித்துவைத்த *
  பதரப்படாமே பழந்தாம்பாலார்த்த *
  உதரம்இருந்தவாகாணீரே ஒளிவளையீர்! வந்துகாணீரே.
  9 31
  பெருமாவுரலில் பிணிப்புண்டிருந்து * அங்கு
  இருமாமருதம் இறுத்தஇப்பிள்ளை *
  குருமாமணிப்பூண் குலாவித்திகழும் *
  திருமார்புஇருந்தவாகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  10 32
  நாள்களோர்நாலைந்து திங்களளவிலே *
  தாளைநிமிர்த்துச் சகடத்தைச்சாடிப்போய் *
  வாள்கொள்வளையெயிற்று ஆருயிர்வவ்வினான் *
  தோள்கள்இருந்தவாகாணீரே சுரிகுழலீர்! வந்துகாணீரே.
  11 33
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைவளர்க்கின்ற *
  செய்த்தலைநீலநிறத்துச் சிறுப்பிள்ளை *
  நெய்த்தலைநேமியும் சங்கும்நிலாவிய *
  கைத்தலங்கள் வந்துகாணீரே கனங்குழையீர்! வந்துகாணீரே.
  12 34
  வண்டமர்பூங்குழல் ஆய்ச்சிமகனாகக்
  கொண்டு வளர்க்கின்ற கோவலக்குட்டற்கு *
  அண்டமும்நாடும் அடங்கவிழுங்கிய *
  கண்டம்இருந்தவாகாணீரே காரிகையீர்! வந்துகாணீரே.
  13 35
  எந்தொண்டைவாய்ச்சிங்கம் வாவென்றெடுத்துக் கொண்டு *
  அந்தொண்டைவாயமுதாதரித்து * ஆய்ச்சியர்
  தம்தொண்டைவாயால் தருக்கிப்பருகும் இச்
  செந்தொண்டைவாய்வந்துகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  14 36
  நோக்கியசோதை நுணுக்கியமஞ்சளால் *
  நாக்குவழித்து நீராட்டும்இந்நம்பிக்கு *
  வாக்கும்நயனமும் வாயும்முறுவலும் *
  மூக்கும்இருந்தவாகாணீரே மொய்குழலீர்! வந்துகாணீரே.
  15 37
  விண்கொளமரர்கள் வேதனைதீர * முன்
  மண்கொள்வசுதேவர்தம் மகனாய் வந்து *
  திண்கொளசுரரைத் தேயவளர்கின்றான் *
  கண்கள்இருந்தவாகாணீரே கனவளையீர்! வந்துகாணீரே.
  16 38
  பருவம்நிரம்பாமே பாரெல்லாம்உய்ய *
  திருவின்வடிவொக்கும் தேவகிபெற்ற *
  உருவுகரிய ஒளிமணிவண்ணன் *
  புருவம்இருந்தவாகாணீரே பூண்முலையீர்! வந்துகாணீரே.
  17 39
  மண்ணும்மலையும் கடலும்உலகேழும் *
  உண்ணுந்திறத்து மகிழ்ந்துண்ணும்பிள்ளைக்கு *
  வண்ணமெழில்கொள் மகரக்குழையிவை *
  திண்ணம்இருந்தவாகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  18 40
  முற்றிலும்தூதையும் முன்கைம்மேல்பூவையும் *
  சிற்றிலிழைத்துத் திரிதருவோர்களை *
  பற்றிப்பறித்துக்கொண்டு ஓடும்பரமன்தன் *
  நெற்றிஇருந்தவாகாணீரே நேரிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  19 41
  அழகியபைம்பொன்னின்கோல் அங்கைக்கொண்டு *
  கழல்கள்சதங்கை கலந்துஎங்குமார்ப்ப *
  மழகன்றினங்கள் மறித்துத்திரிவான் *
  குழல்கள்இருந்தவாகாணீரே குவிமுலையீர்! வந்துகாணீரே.
  20 42
  சுருப்பார்குழலி யசோதைமுன்சொன்ன *
  திருப்பாதகேசத்தைத் தென்புதுவைப்பட்டன் *
  விருப்பாலுரைத்த இருபதோடொன்றும்
  உரைப்பார்போய் வைகுந்தத் தொன்றுவர்தாமே. (2)
  21 43
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham (Pasuram 13-22)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  முதலாயிரம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற் பத்து
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  முதல் திருமொழி – வண்ண மாடங்கள்
  கண்ணன் திருவவதாரச் சிறப்பு
  வண்ணமாடங்கள்சூழ் திருக்கோட்டியூர் *
  கண்ணன்கேசவன் நம்பிபிறந்தினில் *
  எண்ணெய்சுண்ணம் எதிரெதிர்தூவிட *
  கண்ணன்முற்றம் கலந்துஅளராயிற்றே. (2)
  1 13
  ஓடுவார்விழுவார் உகந்தாலிப்பார் *
  நாடுவார்நம்பிரான் எங்குத்தானென்பார் *
  பாடுவார்களும் பல்பறைகொட்டநின்று *
  ஆடுவார்களும் ஆயிற்றுஆய்ப்பாடியே.
  2 14
  பேணிச்சீருடைப் பிள்ளைபிறந்தினில் *
  காணத்தாம்புகுவார் புக்குப்போதுவார் *
  ஆணொப்பார் இவன்நேரில்லைகாண் * திரு
  வோணத்தான் உலகாளுமென்பார்களே.
  3 15
  உறியைமுற்றத்து உருட்டிநின்றாடுவார் *
  நறுநெய்பால்தயிர் நன்றாகத்தூவுவார் *
  செறிமென்கூந்தல் அவிழத்திளைத்து * எங்கும்
  அறிவழிந்தனர் ஆய்ப்பாடியாயரே.
  4 16
  கொண்டதாளுறி கோலக்கொடுமழு *
  தண்டினர் பறியோலைச்சயனத்தர் *
  விண்டமுல்லை யரும்பன்னபல்லினர் *
  அண்டர்மிண்டிப்புகுந்து நெய்யாடினார்.
  5 17
  கையும்காலும்நிமிர்த்துக் கடாரநீர் *
  பையவாட்டிப் பசுஞ்சிறுமஞ்சளால் *
  ஐயநாவழித்தாளுக்கு அங்காந்திட *
  வையமேழும்கண்டாள் பிள்ளைவாயுளே.
  6 18
  வாயுள்வையகம்கண்ட மடநல்லார் *
  ஆயர்புத்திரனல்லன் அருந்தெய்வம் *
  பாயசீருடைப் பண்புடைப்பாலகன் *
  மாயனென்று மகிழ்ந்தனர்மாதரே.
  7 19
  பத்துநாளும்கடந்த இரண்டாநாள் *
  எத்திசையும் சயமரம்கோடித்து *
  மத்தமாமலை தாங்கியமைந்தனை *
  உத்தானம்செய்து உகந்தனர்ஆயரே.
  8 20
  கிடக்கில் தொட்டில்கிழியஉதைத்திடும் *
  எடுத்துக்கொள்ளில் மருங்கையிறுத்திடும் *
  ஒடுக்கிப்புல்கில் உதரத்தேபாய்ந்திடும் *
  மிடுக்கிலாமையால் நான்மெலிந்தேன்நங்காய்.
  9 21
  செந்நெலார்வயல்சூழ் திருக்கோட்டியூர் *
  மன்னுநாரணன் நம்பிபிறந்தமை *
  மின்னுநூல் விட்டுசித்தன்விரித்த * இப்
  பன்னுபாடல்வல்லார்க்கு இல்லைபாவமே. (2)
  10 22
   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்