• Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (97-107)

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (97-107)

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  எட்டாம் திருமொழி — பொன்னியல்
  அணைத்துக்கொள்ள அழைத்தல்: அச்சோப்பருவம்
  பொன்னியல்கிண்கிணி சுட்டிபுறம்கட்டி *
  தன்னியலோசை சலன்சலனென்றிட *
  மின்னியல்மேகம் விரைந்தெதிர்வந்தாற்போல் *
  என்னிடைக்கோட்டராஅச்சோவச்சோ எம்பெருமான்! வாராஅச்சோவச்சோ. (2)
  1 97
  செங்கமலப்பூவில் தேனுண்ணும்வண்டேபோல் *
  பங்கிகள்வந்து உன்பவளவாய்மொய்ப்ப *
  சங்குவில்வாள்தண்டு சக்கரமேந்திய *
  அங்கைகளாலேவந்துஅச்சோவச்சோ ஆரத்தழுவா வந்துஅச்சோவச்சோ.
  2 98
  பஞ்சவர்தூதனாய்ப் பாரதம்கைசெய்து *
  நஞ்சுமிழ்நாகம்கிடந்த நற்பொய்கைபுக்கு *
  அஞ்சப்பணத்தின்மேல் பாய்ந்திட்டுஅருள்செய்த *
  அஞ்சனவண்ணனே! அச்சோவச்சோ ஆயர்பெருமானே! அச்சோவச்சோ.
  3 99
  நாறியசாந்தம் நமக்கிறைநல்கென்ன *
  தேறிஅவளும் திருவுடம்பில்பூச *
  ஊறியகூனினை உள்ளேயொடுங்க அன்று
  ஏறவுருவினாய்! அச்சோவச்சோ எம்பெருமான்! வாராஅச்சோவச்சோ.
  4 100
  கழல்மன்னர்சூழக் கதிர்போல்விளங்கி *
  எழலுற்றுமீண்டே இருந்துஉன்னைநோக்கும் *
  சுழலைப்பெரிதுடைத் துச்சோதனனை *
  அழலவிழித்தானே! அச்சோவச்சோ ஆழியங்கையனே! அச்சோவச்சோ.
  5 101
  போரொக்கப்பண்ணி இப்பூமிப்பொறைதீர்ப்பான் *
  தேரொக்கவூர்ந்தாய். செழுந்தார்விசயற்காய் *
  காரொக்கும்மேனிக் கரும்பெருங்கண்ணனே! *
  ஆரத்தழுவாவந்துஅச்சோவச்சோ ஆயர்கள்போரேறே! அச்சோவச்சோ.
  6 102
  மிக்கபெரும்புகழ் மாவலிவேள்வியில் *
  தக்கதிதன்றென்று தானம்விலக்கிய *
  சுக்கிரன்கண்ணைத் துரும்பால்கிளறிய *
  சக்கரக்கையனே! அச்சோவச்சோ சங்கமிடத்தானே! அச்சோவச்சோ.
  7 103
  என்னிதுமாயம்? என்னப்பன்அறிந்திலன் *
  முன்னைவண்ணமேகொண்டு அளவாயென்ன *
  மன்னுநமுசியை வானில்சுழற்றிய *
  மின்னுமுடியனே! அச்சோவச்சோ வேங்கடவாணனே! அச்சோவச்சோ.
  8 104
  கண்டகடலும் மலையும்உலகேழும் *
  முண்டத்துக்காற்றா முகில்வண்ணாவோ! என்று *
  இண்டைச்சடைமுடி ஈசன்இரக்கொள்ள *
  மண்டைநிறைத்தானே! அச்சோவச்சோ மார்வில்மறுவனே! அச்சோவச்சோ.
  9 105
  துன்னியபேரிருள் சூழ்ந்துஉலகைமூட *
  மன்னியநான்மறை முற்றும்மறைந்திட *
  பின்னிவ்வுலகினில் பேரிருள்நீங்க அன்று
  அன்னமதானானே! அச்சோவச்சோ அருமறைதந்தானே! அச்சோவச்சோ.
  10 106
  நச்சுவார்முன்னிற்கும் நாராயணன் தன்னை *
  அச்சோவருகவென்று ஆய்ச்சியுரைத்தன *
  மச்சணிமாடப் புதுவைக்கோன்பட்டன்சொல் *
  நிச்சலும்பாடுவார் நீள்விசும்பாள்வரே. (2)
  11 107
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (86-96)

  Naallayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஏழாம் திருமொழி – தொடர்சங்கிலிகை
  தளர் நடை நடத்தல், தளர் நடைப் பருவம்
  தொடர் சங்கிலிகைசலார்பிலாரென்னத் தூங்குபொன்மணியொலிப்ப *
  படுமும்மதப்புனல்சோர வாரணம்பையநின்றுஊர்வதுபோல் *
  உடன்கூடிக்கிண்கிணியாரவாரிப்ப உடைமணிபறைகறங்க *
  தடந்தாளிணைகொண்டுசார்ங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ. (2)
  1 86
  செக்கரிடைநுனிக்கொம்பில்தோன்றும் சிறுபிறைமுளைபோல *
  நக்கசெந்துவர்வாய்த்திண்ணைமீதே நளிர்வெண்பல்முளையிலக *
  அக்குவடமுடுத்துஆமைத்தாலிபூண்ட அனந்தசயனன் *
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ.
  2 87
  மின்னுக்கொடியும்ஓர்வெண்திங்களும் சூழ்பரிவேடமுமாய் *
  பின்னல்துலங்கும்அரசிலையும் பீதகச்சிற்றாடையொடும் *
  மின்னில்பொலிந்ததோர்கார்முகில்போலக் கழுத்திணில்காறையொடும் *
  தன்னில்பொலிந்தஇருடீகேசன் தளர்நடைநடவானோ.
  3 88
  கன்னற்குடம்திறந்தாலொத்தூறிக் கணகணசிரித்துவந்து *
  முன்வந்துநின்றுமுத்தம்தரும் என்முகில்வண்ணன்திருமார்வன் *
  தன்னைப்பெற்றேற்குத்தன்வாயமுதம்தந்து என்னைத்தளிர்ப்பிக்கின்றான் *
  தன்னெற்றுமாற்றலர்தலைகள்மீதே தளர்நடைநடவானோ.
  4 89
  முன்னலோர்வெள்ளிப்பெருமலைக்குட்டன் மொடுமொடுவிரைந்தோட *
  பின்னைத்தொடர்ந்ததோர்கருமலைக்குட்டன் பெயர்ந்தடியிடுவதுபோல் *
  பன்னியுலகம்பரவியோவாப் புகழ்ப்பலதேவனென்னும் *
  தன்நம்பியோடப்பின்கூடச்செல்வான் தளர்நடைநடவானோ.
  5 90
  ஒருகாலில்சங்குஒருகாலில்சக்கரம் உள்ளடிபொறித்தமைந்த *
  இருகாலும்கொண்டுஅங்கங்குஎழுதினாற்போல் இலச்சினைபடநடந்து *
  பெருகாநின்றஇன்பவெள்ளத்தின்மேல் பின்னையும்பெய்துபெய்து *
  கருகார்க்கடல்வண்ணன்காமர்தாதை தளர்நடைநடவானோ.
  6 91
  படர்பங்கயமலர்வாய்நெகிழப் பனிபடுசிறுதுளிபோல் *
  இடங்கொண்டசெவ்வாயூறியூறி இற்றிற்றுவீழநின்று *
  கடுஞ்சேக்கழுத்தின்மணிக்குரல்போல் உடைமணிகணகணென *
  தடந்தாளினைகொண்டுசார்ங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ.
  7 92
  பக்கம்கருஞ்சிறுப்பாறைமீதே அருவிகள்பகர்ந்தனைய *
  அக்குவடமிழிந்தேறித்தாழ அணியல்குல்புடைபெயர *
  மக்களுலகினில்பெய்தறியா மணிக்குழவியுருவின் *
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ.
  8 93
  வெண்புழுதிமேல்பெய்துகொண்டளைந்ததோர் வேழத்தின்கருங்கன்றுபோல் *
  தெண்புழுதியாடித்திரிவிக்கிரமன் சிறுபுகர்படவியர்த்து *
  ஒண்போதலர்கமலச்சிறுக்காலுரைத்து ஒன்றும்நோவாமே *
  தண்போதுகொண்டதவிசின்மீதே தளர்நடைநடவானோ.
  9 94
  திரைநீர்ச்சந்திரமண்டலம்போல் செங்கண்மால்கேசவன் தன்
  திருநீர்முகத்துத்துலங்குசுட்டி திகழ்ந்தெங்கும்புடைபெயர *
  பெருநீர்த்திரையெழுகங்கையிலும் பெரியதோர்தீர்த்தபலம்
  தருநீர் சிறுச்சண்ணம்துள்ளம்சோரத் தளர்நடைநடவானோ.
  10 95
  ஆயர்குலத்தினில்வந்துதோன்றிய அஞ்சனவண்ணன்தன்னை *
  தாயர்மகிழஒன்னார்தளரத் தளர்நடைநடந்ததனை *
  வேயர்புகழ்விட்டுசித்தன் சீரால்விரித்தனஉரைக்கவல்லார் *
  மாயன்மணிவண்ணன்தாள்பணியும் மக்களைப்பெறுவார்களே (2).
  11 96
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (75-85)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஆறாம் திருமொழி – மாணிக்கக்கிண்கிணி
  கைகொட்டி விளையாடுதல் : சப்பாணிப்பருவம்
  மாணிக்கக்கிண்கிணியார்ப்ப மருங்கின்மேல் *
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த ஆய்பொன்னுடைமணி *
  பேணிப்பவளவாய் முத்திலங்க பண்டு
  காணிகொண்டகைகளால்சப்பாணி கருங்குழல் குட்டனே! சப்பாணி. (2)
  1 75
  பொன்னரைநாணொடு மாணிக்கக்கிண்கிணி *
  தன்னரையாடத் தனிச்சுட்டிதாழ்ந்தாட *
  என்னரைமேல்நின்றிழிந்து உங்களாயர்தம் *
  மன்னரைமேல்கொட்டாய்சப்பாணி மாயவனே! கொட்டாய்சப்பாணி.
  2 76
  பன்மணிமுத்து இன்பவளம்பதித்தன்ன *
  என்மணிவண்ணன். இலங்குபொற்றோட்டின்மேல் *
  நின்மணிவாய்முத்திலங்க நின்னம்மைதன் *
  அம்மணிமேல்கொட்டாய்சப்பாணி ஆழியங்கையனே! சப்பாணி.
  3 77
  தூநிலாமுற்றத்தே போந்துவிளையாட *
  வானிலாஅம்புலீ! சந்திரா! வாவென்று *
  நீநிலாநின்புகழாநின்ற ஆயர்தம் *
  கோநிலாவக்கொட்டாய்சப்பாணி குடந்தைக்கிடந்தானே! சப்பாணி.
  4 78
  புட்டியில்சேறும் புழுதியும்கொண்டுவந்து *
  அட்டியமுக்கி அகம்புக்கறியாமே *
  சட்டித்தயிரும் தடாவினில்வெண்ணெயும்உண் *
  பட்டிக்கன்றே! கொட்டாய்சப்பாணி பற்பநாபா! கொட்டாய்சப்பாணி.
  5 79
  தாரித்துநூற்றுவர் தந்தைசொல்கொள்ளாது *
  போருத்துவந்து புகுந்தவர்மண்ணாள *
  பாரித்தமன்னர்படப் பஞ்சவர்க்கு அன்று
  தேருய்த்தகைகளால்சப்பாணி தேவகிசிங்கமே! சப்பாணி.
  6 80
  பரந்திட்டுநின்ற படுகடல் தன்னை *
  இரந்திட்டகைம்மேல் எறிதிரைமோத *
  கரந்திட்டுநின்ற கடலைக்கலங்க *
  சரந்தொட்டகைகளால்சப்பாணி சார்ங்கவிற்கையனே! சப்பாணி.
  7 81
  குரக்கினத்தாலே குரைகடல்தன்னை *
  நெருக்கிஅணைகட்டி நீள்நீரிலங்கை *
  அரக்கர்அவிய அடுகணையாலே *
  நெருக்கியகைகளால்சப்பாணி நேமியங்கையனே! சப்பாணி.
  8 82
  அளந்திட்டதூணை அவன்தட்ட ஆங்கே
  வளர்ந்திட்டு வாளுகிர்ச்சிங்கவுருவாய் *
  உளந்தொட்டிரணியன் ஒண்மார்வகலம் *
  பிளந்திட்டகைகளால்சப்பாணி பேய்முலையுண்டானே! சப்பாணி.
  9 83
  அடைந்திட்டுஅமரர்கள் ஆழ்கடல்தன்னை *
  மிடைந்திட்டு மந்தரம்மத்தாகநாட்டி *
  வடம்சுற்றிவாசுகி வன்கயிறாக *
  கடைந்திட்டகைகளால்சப்பாணி கார்முகில்வண்ணனே! சப்பாணி.
  10 84
  ஆட்கொள்ளத்தோன்றிய ஆயர்தங்கோவினை *
  நாட்கமழ்பூம்பொழில் வில்லிபுத்தூர்ப்பட்டன் *
  வேட்கையால்சொன்ன சப்பாணிஈரைந்தும் *
  வேட்கையினால்சொல்லுவார் வினைபோமே. (2)
  11 85
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (64-74)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  ஐந்தாம் திருமொழி – உய்யவுலகு
  தலையைநிமிர்த்து முகத்தை அசைத்து ஆடுதல், செங்கீரைப்பருவம்
  உய்யஉலகுபடைத்துண்டமணிவயிறா!
  ஊழிதோறூழிபலஆலினிலையதன்மேல் *
  பையஉயோகுதுயில்கொண்டபரம்பரனே!
  பங்கயநீள்நயனத்துஅஞ்சனமேனியனே! *
  செய்யவள்நின்னகலம்சேமமெனக்கருதிச்
  செல்வுபொலிமகரக்காதுதிகழ்ந்திலக *
  ஐய! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே. (2)
  1 64
  கோளரியின்னுருவங்கொண்டுஅவுணனுடலம்
  குருதிகுழம்பியெழக்கூருகிரால்குடைவாய்! 
  மீளஅவன்மகனை மெய்ம்மைகொளக்கருதி
  மேலையமரர்பதிமிக்குவெகுண்டுவர *
  காளநன்மேகமவைகல்லொடு கால்பொழியக்
  கருதிவரைக்குடையாக்காலிகள் காப்பவனே!
  ஆள! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  2 65
  நம்முடைநாயகனே. நான்மறையின்பொருளே1
  நாவியுள்நற்கமலநான்முகனுக்கு ஒருகால்
  தம்மனையானவனே! தரணிதலமுழுதும்
  தாரகையின்னுலகும் தடவிஅதன்புறமும் *
  விம்மவளர்ந்தவனே! வேழமும்ஏழ்விடையும்
  விரவியவேலைதனுள்வென்றுவருமவனே! *
  அம்ம! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  3 66
  வானவர்தாம்மகிழவன்சகடமுருள
  வஞ்சமுலைப்பேயின் நஞ்சமதுஉண்டவனே! *
  கானகவல்விளவின் காயுதிரக்கருதிக்
  கன்றதுகொண்டெறியும் கருநிறஎன்கன்றே! *
  தேனுகனும்முரனும்திண்திறல்வெந்நரகன்
  என்பவர்தாம்மடியச்செருவதிரச் செல்லும் *
  ஆனை! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  4 67
  மத்தளவும்தயிரும்வார்குழல்நன்மடவார்
  வைத்தனநெய்களவால்வாரிவிழுங்கி * ஒருங்கு
  ஒத்தஇணைமருதம் உன்னியவந்தவரை
  ஊருகரத்தினொடும் உந்தியவெந்திறலோய்! *
  முத்தினிளமுறுவல் முற்றவருவதன்முன்
  முன்னமுகத்தணியார் மொய்குழல்களலைய *
  அத்த! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  5 68
  காயமலர்நிறவா! கருமுகில்போலுருவா!
  கானகமாமடுவில் காளியனுச்சியிலே *
  தூயநடம்பயிலும் சுந்தரஎன்சிறுவா!
  துங்கமதக்கரியின் கொம்புபறித்தவனே! *
  ஆயமறிந்துபொருவான்எதிர்வந்தமல்லை
  அந்தரமின்றியழித்தாடிய தாளிணையாய்! *
  ஆய! எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  6 69
  துப்புடையார்கள்தம்சொல்வழுவாதுஒருகால்
  தூயகருங்குழல்நல்தோகைமயிலனைய *
  நப்பினைதன்திறமாநல்விடையேழவிய
  நல்லதிறலுடையநாதனும்ஆனவனே! *
  தப்பினபிள்ளைகளைத்தனமிகுசோதிபுகத்
  தனியொருதேர்கடவித்தாயொடுகூட்டிய என்
  அப்ப! எனக்குஒருகால் ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே! ஆடுகஆடுகவே.
  7 70
  உன்னையும்ஒக்கலையில்கொண்டுதமில்மருவி
  உன்னொடுதங்கள் கருத்தாயினசெய்துவரும் *
  கன்னியரும்மகிழக்கண்டவர்கண்குளிரக்
  கற்றவர்தெற்றிவரப் பெற்றஎனக்குஅருளி *
  மன்னுகுறுங்குடியாய்! வெள்ளறையாய்! மதிள்சூழ்
  சோலைமலைக்கரசே! கண்ணபுரத்தமுதே! *
  என்னவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே. (2)
  8 71
  பாலொடுநெய்தயிர்ஒண்சாந்தொடுசண்பகமும்
  பங்கயம்நல்லகருப்பூரமும்நாறிவர *
  கோலநறும்பவளச்செந்துவர்வாயினிடைக்
  கோமளவெள்ளிமுளைப்போல்சிலபல்லிலக *
  நீலநிறத்தழகாரைம்படையின் நடுவே
  நின்கனிவாயமுதம்இற்றுமுறிந்துவிழ *
  ஏலுமறைப்பொருளே! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே.
  9 72
  செங்கமலக்கழலில்சிற்றிதழ்போல்விரலில்
  சேர்திகழாழிகளும்கிண்கிணியும் அரையில்
  தங்கியபொன்வடமும் தாளநன்மாதுளையின்
  பூவொடுபொன்மணியும் மோதிரமும்கிறியும் *
  மங்கலஐம்படையும் தோல்வளையும்குழையும்
  மகரமும்வாளிகளும் சுட்டியும்ஒத்திலக *
  எங்கள்குடிக்கரசே! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே.
  10 73
  அன்னமும்மீனுருவும்ஆளரியும்குறளும்
  ஆமையுமானவனே! ஆயர்கள்நாயகனே! *
  என்அவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகவாடுகவென்று *
  அன்னநடைமடவாள்அசோதையுகந்தபரிசு
  ஆனபுகழ்ப்புதுவைப்பட்டனுரைத்ததமிழ் *
  இன்னிசைமாலைகள்இப்பத்தும்வல்லார் உலகில்
  எண்திசையும்புகழ்மிக்குஇன்பமதெய்துவரே. (2)
  11 74
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (54 – 63)

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  நான்காம் திருமொழி – தன் முகத்து
  சந்திரனை அழைத்தல், அம்புலிப்பருவம்
  தன்முகத்துச்சுட்டி தூங்கத்தூங்கத்தவழ்ந்துபோய் *
  பொன்முகக்கிண்கிணியார்ப்பப் புழுதியளைகின்றான் *
  என்மகன்கோவிந்தன்கூத்தினை இளமாமதீ!
  நின்முகம்கண்ணுளவாகில் நீஇங்கேநோக்கிப்போ. (2)
  1 54
  என்சிறுக்குட்டன் எனக்கோரின்னமுதுஎம்பிரான் *
  தன்சிறுக்கைகளால் காட்டிக்காட்டியழைக்கின்றான் *
  அஞ்சனவண்ணனோடு ஆடலாடஉறுதியேல் *
  மஞ்சில்மறையாதே மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  2 55
  சுற்றும்ஒளிவட்டம் சூழ்ந்துசோதிபரந்தெங்கும் *
  எத்தனைசெய்யினும் என்மகன்முகம்நேரொவ்வாய் *
  வித்தகன்வேங்கடவாணன் உன்னைவிளிக்கின்ற *
  கைத்தலம்நோவாமே அம்புலீ! கடிதோடிவா.
  3 56
  சக்கரக்கையன் தடங்கண்ணால்மலரவிழித்து *
  ஒக்கலைமேலிருந்து உன்னையேசுட்டிக்காட்டும்காண் *
  தக்கதறிதியேல் சந்திரா! சலம்செய்யாதே *
  மக்கட்பெறாத மலடனல்லையேல்வாகண்டாய்.
  4 57
  அழகியவாயில் அமுதவூறல்தெளிவுறா *
  மழலைமுற்றாதஇளஞ்சொல்லால் உன்னைக்கூவுகின்றான் *
  குழகன்சிரீதரன் கூவக்கூவநீபோதியேல் *
  புழையிலவாகாதே நின்செவிபுகர்மாமதீ!
  5 58
  தண்டொடுசக்கரம் சார்ங்கமேந்தும்தடக்கையன் *
  கண்துயில்கொள்ளக்கருதிக் கொட்டாவிகொள்கின்றான் *
  உண்டமுலைப்பாலறாகண்டாய் உறங்காவிடில் *
  விண்தனில்மன்னிய மாமதீ! விரைந்தோடிவா.
  6 59
  பாலகனென்று பரிபவம்செய்யேல் * பண்டொருநாள்
  ஆலினிலைவளர்ந்த சிறுக்கனவன்இவன் *
  மேலெழப்பாய்ந்து பிடித்துக்கொள்ளும்வெகுளுமேல் *
  மாலைமதியாதே மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  7 60
  சிறியனென்றுஎன்னிளஞ்சிங்கத்தை இகழேல்கண்டாய் *
  சிறுமையின்வார்த்தையை மாவலியிடைச்சென்றுகேள் *
  சிறுமைப்பிழைகொள்ளில் நீயும்உன்தேவைக்குரியைகாண் *
  நிறைமதீ! நெடுமால் விரைந்துஉன்னைக்கூவுகின்றான்.
  8 61
  தாழியில்வெண்ணெய் தடங்கையாரவிழுங்கிய *
  பேழைவயிற்றெம்பிரான்கண்டாய் உன்னைக்கூவுகின்றான் *
  ஆழிகொண்டுஉன்னையெறியும் ஐயுறவில்லைகாண் *
  வாழவுறுதியேல் மாமதீ! மகிழ்ந்தோடிவா.
  9 62
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைதன்மகனுக்கு இவை
  ஒத்தனசொல்லி உரைத்தமாற்றம் ஒளிபுத்தூர்
  வித்தகன்விட்டுசித்தன் விரித்ததமிழிவை *
  எத்தனையும்சொல்லவல்லவர்க்கு இடரில்லையே. (2)
  10 63
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (44 – 53)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  மூன்றாம் திருமொழி – மாணிக்கம் கட்டி
  கண்ணனைத் தொட்டிலிலிட்டுத் தாலாட்டுதல்: தாலப்பருவம்
  மாணிக்கம்கட்டி வயிரம்இடைகட்டி *
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த வண்ணச்சிறுத்தொட்டில் *
  பேணிஉனக்குப் பிரமன்விடுதந்தான் *
  மாணிக்குறளனே! தாலேலோ வையமளந்தானே! தாலேலோ. (2)
  1 44
  உடையார்கனமணியோடு ஒண்மாதுளம்பூ *
  இடைவிரவிக்கோத்த எழில் தெழ்கினோடு *
  விடையேறுகாபாலி ஈசன்விடுதந்தான் *
  உடையாய்! அழேல்அழேல்தாலேலோ உலகமளந்தானே! தாலேலோ.
  2 45
  என்தம்பிரானார் எழில்திருமார்வர்க்கு *
  சந்தமழகிய தாமரைத்தாளர்க்கு *
  இந்திரன்தானும் எழிலுடைக்கிண்கிணி *
  தந்துஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ தாமரைக்கண்ணனே! தாலேலோ.
  3 46
  சங்கின்வலம்புரியும் சேவடிக்கிண்கிணியும் *
  அங்கைச்சரிவளையும் நாணும்அரைத்தொடரும் *
  அங்கண்விசும்பில் அமரர்கள்போத்தந்தார் *
  செங்கண்கருமுகிலே! தாலேலோ தேவகிசிங்கமே! தாலேலோ.
  4 47
  எழிலார்திருமார்வுக்கு ஏற்குமிவையென்று *
  அழகியஐம்படையும் ஆரமும்கொண்டு *
  வழுவில்கொடையான் வயிச்சிரவணன் *
  தொழுதுஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ தூமணிவண்ணனே! தாலேலோ.
  5 48
  ஓதக்கடலின் ஒளிமுத்தினாரமும் *
  சாதிப்பவளமும் சந்தச்சரிவளையும் *
  மாதக்கவென்று வருணன்விடுதந்தான் *
  சோதிச்சுடர்முடியாய்! தாலேலோ சுந்தரத்தோளனே! தாலேலோ.
  6 49
  கானார்நறுந்துழாய் கைசெய்தகண்ணியும் *
  வானார்செழுஞ்சோலைக் கற்பகத்தின்வாசிகையும் *
  தேனார்மலர்மேல் திருமங்கைபோத்தந்தாள் *
  கோனே! அழேல்அழேல்தாலேலோ குடந்தைக்கிடந்தானே! தாலேலோ.
  7 50
  கச்சொடுபொற்சுரிகை காம்பு கனவளை *
  உச்சிமணிச்சுட்டி ஒண்தாள்நிரைப்பொற்பூ *
  அச்சுதனுக்கென்று அவனியாள்போத்தந்தாள் *
  நச்சுமுலையுண்டாய்! தாலேலோ நாராயணா! அழேல்தாலேலோ.
  8 51
  மெய்திமிரும்நானப்பொடியோடு மஞ்சளும் *
  செய்யதடங்கண்ணுக்கு அஞ்சனமும்சிந்துரமும் *
  வெய்யகலைப்பாகி கொண்டுஉவளாய்நின்றாள் *
  ஐயா! அழேல்அழேல்தாலேலோ அரங்கத்தணையானே! தாலேலோ.
  9 52
  வஞ்சனையால்வந்த பேய்ச்சிமுலையுண்ட *
  அஞ்சனவண்ணனை ஆய்ச்சிதாலாட்டிய *
  செஞ்சொல்மறையவர்சேர் புதுவைப்பட்டன்சொல் *
  எஞ்சாமைவல்லவர்க்கு இல்லைஇடர்தானே. (2)
  10 53
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham – Pasuram (23 – 43)

  Naalaayira Divya Prabhandham:

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  இரண்டாம் திருமொழி – சீதக்கடல்
  கண்ணனது திருமேனியழகைப் பாதாதிகேசாந்தமாக அனுபவித்தல்
  சீதக்கடல் உள்ளமுதன்னதேவகி *
  கோதைக்குழலாள் அசோதைக்குப்போத்தந்த *
  பேதைக்குழவி பிடித்துச்சுவைத்துண்ணும் *
  பாதக்கமலங்கள் காணீரே பவளவாயீர்! வந்துகாணீரே. (2)
  1 23
  முத்தும்மணியும் வயிரமும்நன்பொன்னும் *
  தத்திப்பதித்துத் தலைப்பெய்தாற்போல் * எங்கும்
  பத்துவிரலும் மணிவண்ணன்பாதங்கள் *
  ஒத்திட்டிருந்தவா காணீரே ஒண்ணுதலீர்! வந்துகாணீரே.
  2 24
  பணைத்தோளிளவாய்ச்சி பால்பாய்ந்தகொங்கை *
  அணைத்தாரஉண்டு கிடந்தஇப்பிள்ளை *
  இணைக்காலில் வெள்ளித்தளை நின்றிலங்கும் *
  கணைக்கால் இருந்தவாகாணீரே காரிகையீர்! வந்துகாணீரே.
  3 25
  உழந்தாள்நறுநெய் ஓரோர்தடாவுண்ண *
  இழந்தாளெரிவினாலீர்த்து எழில்மத்தின் *
  பழந்தாம்பாலோச்சப் பயத்தால்தவழ்ந்தான் *
  முழந்தாள்இருந்தவாகாணீரே முகிழ்முலையீர்! வந்துகாணீரே.
  4 26
  பிறங்கியபேய்ச்சி முலைசுவைத்துண்டிட்டு *
  உறங்குவான்போலேகிடந்த இப்பிள்ளை *
  மறங்கொளிரணியன் மார்பைமுன்கீண்டான் *
  குறங்குகளைவந்து காணீரே குவிமுலையீர்! வந்துகாணீரே.
  5 27
  மத்தக்களிற்று வசுதேவர்தம்முடை *
  சித்தம்பிரியாத தேவகிதன்வயிற்றில் *
  அத்தத்தின்பத்தாநாள் தோன்றியஅச்சுதன் *
  முத்தமிருந்தவாகாணீரே முகிழ்நகையீர்! வந்துகாணீரே.
  6 28
  இருங்கைமதகளிறு ஈர்க்கின்றவனை *
  பருங்கிப் பறித்துக் கொண்டோடும் பரமன்தன் *
  நெருங்குபவளமும் நேர்நாணும் முத்தும் *
  மருங்கும் இருந்தவா காணீரே வாணுதலீர் வந்துகாணீரே.
  7 29
  வந்தமதலைக்குழாத்தை வலிசெய்து *
  தந்தக்களிறுபோல் தானேவிளையாடும் *
  நந்தன்மதலைக்கு நன்றுமழகிய *
  உந்திஇருந்தவாகாணீரே ஒளியிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  8 30
  அதிரும்கடல்நிறவண்ணனை * ஆய்ச்சி
  மதுரமுலையூட்டி வஞ்சித்துவைத்த *
  பதரப்படாமே பழந்தாம்பாலார்த்த *
  உதரம்இருந்தவாகாணீரே ஒளிவளையீர்! வந்துகாணீரே.
  9 31
  பெருமாவுரலில் பிணிப்புண்டிருந்து * அங்கு
  இருமாமருதம் இறுத்தஇப்பிள்ளை *
  குருமாமணிப்பூண் குலாவித்திகழும் *
  திருமார்புஇருந்தவாகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  10 32
  நாள்களோர்நாலைந்து திங்களளவிலே *
  தாளைநிமிர்த்துச் சகடத்தைச்சாடிப்போய் *
  வாள்கொள்வளையெயிற்று ஆருயிர்வவ்வினான் *
  தோள்கள்இருந்தவாகாணீரே சுரிகுழலீர்! வந்துகாணீரே.
  11 33
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைவளர்க்கின்ற *
  செய்த்தலைநீலநிறத்துச் சிறுப்பிள்ளை *
  நெய்த்தலைநேமியும் சங்கும்நிலாவிய *
  கைத்தலங்கள் வந்துகாணீரே கனங்குழையீர்! வந்துகாணீரே.
  12 34
  வண்டமர்பூங்குழல் ஆய்ச்சிமகனாகக்
  கொண்டு வளர்க்கின்ற கோவலக்குட்டற்கு *
  அண்டமும்நாடும் அடங்கவிழுங்கிய *
  கண்டம்இருந்தவாகாணீரே காரிகையீர்! வந்துகாணீரே.
  13 35
  எந்தொண்டைவாய்ச்சிங்கம் வாவென்றெடுத்துக் கொண்டு *
  அந்தொண்டைவாயமுதாதரித்து * ஆய்ச்சியர்
  தம்தொண்டைவாயால் தருக்கிப்பருகும் இச்
  செந்தொண்டைவாய்வந்துகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  14 36
  நோக்கியசோதை நுணுக்கியமஞ்சளால் *
  நாக்குவழித்து நீராட்டும்இந்நம்பிக்கு *
  வாக்கும்நயனமும் வாயும்முறுவலும் *
  மூக்கும்இருந்தவாகாணீரே மொய்குழலீர்! வந்துகாணீரே.
  15 37
  விண்கொளமரர்கள் வேதனைதீர * முன்
  மண்கொள்வசுதேவர்தம் மகனாய் வந்து *
  திண்கொளசுரரைத் தேயவளர்கின்றான் *
  கண்கள்இருந்தவாகாணீரே கனவளையீர்! வந்துகாணீரே.
  16 38
  பருவம்நிரம்பாமே பாரெல்லாம்உய்ய *
  திருவின்வடிவொக்கும் தேவகிபெற்ற *
  உருவுகரிய ஒளிமணிவண்ணன் *
  புருவம்இருந்தவாகாணீரே பூண்முலையீர்! வந்துகாணீரே.
  17 39
  மண்ணும்மலையும் கடலும்உலகேழும் *
  உண்ணுந்திறத்து மகிழ்ந்துண்ணும்பிள்ளைக்கு *
  வண்ணமெழில்கொள் மகரக்குழையிவை *
  திண்ணம்இருந்தவாகாணீரே சேயிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  18 40
  முற்றிலும்தூதையும் முன்கைம்மேல்பூவையும் *
  சிற்றிலிழைத்துத் திரிதருவோர்களை *
  பற்றிப்பறித்துக்கொண்டு ஓடும்பரமன்தன் *
  நெற்றிஇருந்தவாகாணீரே நேரிழையீர்! வந்துகாணீரே.
  19 41
  அழகியபைம்பொன்னின்கோல் அங்கைக்கொண்டு *
  கழல்கள்சதங்கை கலந்துஎங்குமார்ப்ப *
  மழகன்றினங்கள் மறித்துத்திரிவான் *
  குழல்கள்இருந்தவாகாணீரே குவிமுலையீர்! வந்துகாணீரே.
  20 42
  சுருப்பார்குழலி யசோதைமுன்சொன்ன *
  திருப்பாதகேசத்தைத் தென்புதுவைப்பட்டன் *
  விருப்பாலுரைத்த இருபதோடொன்றும்
  உரைப்பார்போய் வைகுந்தத் தொன்றுவர்தாமே. (2)
  21 43
 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham (Pasuram 13-22)

  Naalaayira Divya Prabhandham

  முதலாயிரம்
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற் பத்து
  பெரியாழ்வார் திருமொழி
  முதற்பத்து
  முதல் திருமொழி – வண்ண மாடங்கள்
  கண்ணன் திருவவதாரச் சிறப்பு
  வண்ணமாடங்கள்சூழ் திருக்கோட்டியூர் *
  கண்ணன்கேசவன் நம்பிபிறந்தினில் *
  எண்ணெய்சுண்ணம் எதிரெதிர்தூவிட *
  கண்ணன்முற்றம் கலந்துஅளராயிற்றே. (2)
  1 13
  ஓடுவார்விழுவார் உகந்தாலிப்பார் *
  நாடுவார்நம்பிரான் எங்குத்தானென்பார் *
  பாடுவார்களும் பல்பறைகொட்டநின்று *
  ஆடுவார்களும் ஆயிற்றுஆய்ப்பாடியே.
  2 14
  பேணிச்சீருடைப் பிள்ளைபிறந்தினில் *
  காணத்தாம்புகுவார் புக்குப்போதுவார் *
  ஆணொப்பார் இவன்நேரில்லைகாண் * திரு
  வோணத்தான் உலகாளுமென்பார்களே.
  3 15
  உறியைமுற்றத்து உருட்டிநின்றாடுவார் *
  நறுநெய்பால்தயிர் நன்றாகத்தூவுவார் *
  செறிமென்கூந்தல் அவிழத்திளைத்து * எங்கும்
  அறிவழிந்தனர் ஆய்ப்பாடியாயரே.
  4 16
  கொண்டதாளுறி கோலக்கொடுமழு *
  தண்டினர் பறியோலைச்சயனத்தர் *
  விண்டமுல்லை யரும்பன்னபல்லினர் *
  அண்டர்மிண்டிப்புகுந்து நெய்யாடினார்.
  5 17
  கையும்காலும்நிமிர்த்துக் கடாரநீர் *
  பையவாட்டிப் பசுஞ்சிறுமஞ்சளால் *
  ஐயநாவழித்தாளுக்கு அங்காந்திட *
  வையமேழும்கண்டாள் பிள்ளைவாயுளே.
  6 18
  வாயுள்வையகம்கண்ட மடநல்லார் *
  ஆயர்புத்திரனல்லன் அருந்தெய்வம் *
  பாயசீருடைப் பண்புடைப்பாலகன் *
  மாயனென்று மகிழ்ந்தனர்மாதரே.
  7 19
  பத்துநாளும்கடந்த இரண்டாநாள் *
  எத்திசையும் சயமரம்கோடித்து *
  மத்தமாமலை தாங்கியமைந்தனை *
  உத்தானம்செய்து உகந்தனர்ஆயரே.
  8 20
  கிடக்கில் தொட்டில்கிழியஉதைத்திடும் *
  எடுத்துக்கொள்ளில் மருங்கையிறுத்திடும் *
  ஒடுக்கிப்புல்கில் உதரத்தேபாய்ந்திடும் *
  மிடுக்கிலாமையால் நான்மெலிந்தேன்நங்காய்.
  9 21
  செந்நெலார்வயல்சூழ் திருக்கோட்டியூர் *
  மன்னுநாரணன் நம்பிபிறந்தமை *
  மின்னுநூல் விட்டுசித்தன்விரித்த * இப்
  பன்னுபாடல்வல்லார்க்கு இல்லைபாவமே. (2)
  10 22
   

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

 • Naalaayira Divya Prabhandham

  Naalaayira Divya Prabhandham (1-12 Paasuram)

  பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருப்பல்லாண்டு
  பல்லாண்டுபல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு *
  பலகோடிநூறாயிரம்
  மல்லாண்டதிண்தோள்மணிவண்ணா. உன்
  செவ்வடிசெவ்விதிருக்காப்பு. (2)
  1 1
  அடியோமோடும்நின்னோடும் பிரிவின்றிஆயிரம்பல்லாண்டு *
  வடிவாய்நின்வலமார்பினில் வாழ்கின்றமங்கையும்பல்லாண்டு *
  வடிவார்சோதிவலத்துறையும் சுடராழியும்பல்லாண்டு *
  படைபோர்புக்குமுழங்கும் அப்பாஞ்சசன்னியமும்பல்லாண்டே.(2)
  2 2
  வாழாட்பட்டுநின்றீருள்ளீரேல் வந்துமண்ணும்மணமும்கொண்மின் *
  கூழாட்பட்டுநின்றீர்களை எங்கள்குழுவினில்புகுதலொட்டோம் *
  ஏழாட்காலும்பழிப்பிலோம்நாங்கள் இராக்கதர்வாழ்இலங்கை *
  பாழாளாகப்படைபொருதானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதமே.
  3 3
  ஏடுநிலத்தில்இடுவதன்முன்னம்வந்து எங்கள்குழாம்புகுந்து *
  கூடுமனமுடையீர்கள் வரம்பொழிவந்துஒல்லைக்கூடுமினோ *
  நாடும்நகரமும்நன்கறிய நமோநாராயணாயவென்று *
  பாடுமனமுடைப்பத்தருள்ளீர். வந்துபல்லாண்டுகூறுமினே.
  4 4
  அண்டக்குலத்துக்கதிபதியாகி அசுரரிராக்கதரை *
  இண்டைக்குலத்தைஎடுத்துக்களைந்த இருடீகேசன்தனக்கு *
  தொண்டக்குலத்திலுள்ளீர். வந்தடிதொழுது ஆயிரநாமம்சொல்லி *
  பண்டைக்குலத்தைத்தவிர்ந்து பல்லாண்டுபல்லாயிரத்தாண்டென்மினே.
  5 5
  எந்தைதந்தைதந்தைதந்தைதம்மூத்தப்பன் ஏழ்படிகால்தொடங்கி *
  வந்துவழிவழிஆட்செய்கின்றோம் * திருவோணத்திருவிழவில்
  அந்தியம்போதிலரியுருவாகி அரியையழித்தவனை *
  பந்தனைதீரப்பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்றுபாடுதமே.
  6 6
  தீயிற்பொலிகின்றசெஞ்சுடராழி திகழ்திருச்சக்கரத்தின் *
  கோயிற்பொறியாலேஒற்றுண்டுநின்று குடிகுடிஆட்செய்கின்றோம் *
  மாயப்பொருபடைவாணனை ஆயிரந்தோளும்பொழிகுருதி
  பாய * சுழற்றியஆழிவல்லானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதுமே.
  7 7
  நெய்யிடைநல்லதோர்சோறும் நியதமும்அத்தாணிச்சேவகமும் *
  கையடைக்காயும்கழுத்துக்குப்பூணொடு காதுக்குக்குண்டலமும் *
  மெய்யிடநல்லதோர்சாந்தமும்தந்து என்னைவெள்ளுயிராக்கவல்ல *
  பையுடைநாகப்பகைக்கொடியானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுவனே.
  8 8
  உடுத்துக்களைந்த நின்பீதகவாடையுடுத்துக் கலத்ததுண்டு *
  தொடுத்ததுழாய்மலர்சூடிக்களைந்தன சூடும்இத்தொண்டர்களோம் *
  விடுத்ததிசைக்கருமம்திருத்தித் திருவோணத்திருவிழவில் *
  படுத்தபைந்நாகணைப்பள்ளிகொண்டானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதுமே.
  9 9
  எந்நாள்எம்பெருமான் உன்தனக்கடியோமென்றெழுத்துப்பட்ட
  அந்நாளே * அடியோங்களடிக்குடில் வீடுபெற்றுஉய்ந்ததுகாண் *
  செந்நாள்தோற்றித் திருமதுரையுள்சிலைகுனித்து * ஐந்தலைய
  பைந்நாகத்தலைபாய்ந்தவனே. உன்னைப்பல்லாண்டுகூறுதுமே.
  10 10
  அல்வழக்கொன்றுமில்லா அணிகோட்டியர்கோன் * அபிமானதுங்கன்
  செல்வனைப்போலத் திருமாலே. நானும்உனக்குப்பழவடியேன் *
  நல்வகையால்நமோநாராயணாவென்று நாமம்பலபரவி *
  பல்வகையாலும்பவித்திரனே. உன்னைப்பல்லாண்டுகூறுவனே. (2)
  11 11
  பல்லாண்டென்றுபவித்திரனைப்பரமேட்டியை * சார்ங்கமென்னும்
  வில்லாண்டான்தன்னை வில்லிபுத்தூர்விட்டுசித்தன்விரும்பியசொல் *
  நல்லாண்டென்றுநவின்றுரைப்பார் நமோநாராயணாயவென்று *
  பல்லாண்டும்பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந்தேத்துவர்பல்லாண்டே. (2)
  12 12