• Sri Rangam

  நாராயண கவசம் – Narayana Kavacham

  sriman narayanan
  sriman narayanan

  நாராயண கவசம்

  ந்யாஸ:

  அங்க3ன்யாஸ:
  ஓஂ ஓஂ பாத3யோ: நம: ।
  ஓஂ நஂ ஜானுனோ: நம: ।
  ஓஂ மோஂ ஊர்வோ: நம: ।
  ஓஂ நாஂ உத3ரே நம: ।
  ஓஂ ராஂ ஹ்ருதி3 நம: ।
  ஓஂ யஂ உரஸி நம: ।
  ஓஂ ணாஂ முகே2 நம: ।
  ஓஂ யஂ ஶிரஸி நம: ।

  கரன்யாஸ:
  ஓஂ ஓம் த3க்ஷிணதர்ஜன்யாஂ நம: ।
  ஓஂ நம் த3க்ஷிணமத்4யமாயாஂ நம: ।
  ஓஂ மோம் த3க்ஷிணானாமிகாயாஂ நம: ।
  ஓம் ப4ம் த3க்ஷிணகனிஷ்டி2காயாஂ நம: ।
  ஓம் கஂ3 வாமகனிஷ்டி2காயாஂ நம: ।
  ஓஂ வஂ வாமானிகாயாஂ நம: ।
  ஓஂ தேஂ வாமமத்4யமாயாஂ நம: ।
  ஓஂ வாஂ வாமதர்ஜன்யாஂ நம: ।
  ஓஂ ஸும் த3க்ஷிணாங்கு3ஷ்டோ2ர்த்4வபர்வணி நம: ।
  ஓம் தே3ம் த3க்ஷிணாங்கு3ஷ்டா2த:4 பர்வணி நம: ।
  ஓஂ வாஂ வாமாங்கு3ஷ்டோ2ர்த்4வபர்வணி நம: ।
  ஓஂ யஂ வாமாங்கு3ஷ்டா2த:4 பர்வணி நம: ।

  விஷ்ணுஷட3க்ஷரன்யாஸ:
  ஓஂ ஓஂ ஹ்ருத3யே நம: ।
  ஓஂ விஂ மூர்த்4னை நம: ।
  ஓஂ ஷம் ப்4ருர்வோர்மத்4யே நம: ।
  ஓஂ ணஂ ஶிகா2யாஂ நம: ।
  ஓஂ வேஂ நேத்ரயோ: நம: ।
  ஓஂ நஂ ஸர்வஸன்தி4ஷு நம: ।
  ஓஂ ம: ப்ராச்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: ஆக்3னேய்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: த3க்ஷிணஸ்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: நைருத்யே அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: ப்ரதீச்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: வாயவ்யே அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: உதீ3ச்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: ஐஶான்யாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: ஊர்த்4வாயாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।
  ஓஂ ம: அத4ராயாஂ அஸ்த்ராய ப2ட் ।

  ஶ்ரீ ஹரி:

  அத2 ஶ்ரீனாராயணகவச

  ॥ராஜோவாச॥
  யயா கு3ப்த: ஸஹஸ்த்ராக்ஷ: ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான்।
  க்ரீட3ன்னிவ வினிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா பு3பு4ஜே ஶ்ரியம்॥1॥

  43வம்ஸ்தன்மமாக்2யாஹி வர்ம நாராயணாத்மகம்।
  யதா2ஸ்ஸ்ததாயின: ஶத்ரூன் யேன கு3ப்தோஸ்ஜயன்ம்ருதே4॥2॥

  ॥ஶ்ரீஶுக உவாச॥
  வ்ருத: புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேன்த்3ராயானுப்ருச்ச2தே।
  நாராயணாக்2யஂ வர்மாஹ ததி3ஹைகமனா: ஶ்ருணு॥3॥

  விஶ்வரூப உவாசதௌ4தாங்க்4ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உத3ங் முக:2
  க்ருதஸ்வாங்க3கரன்யாஸோ மன்த்ராப்4யாஂ வாக்3யத: ஶுசி:॥4॥

  நாராயணமயஂ வர்ம ஸம்னஹ்யேத்3 ப4ய ஆக3தே।
  பாத3யோர்ஜானுனோரூர்வோரூத3ரே ஹ்ருத்3யதோ2ரஸி॥5॥

  முகே2 ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோ3ங்காராதீ3னி வின்யஸேத்।
  ஓஂ நமோ நாராயணாயேதி விபர்யயமதா2பி வா॥6॥

  கரன்யாஸஂ தத: குர்யாத்3 த்3வாத3ஶாக்ஷரவித்3யயா।
  ப்ரணவாதி3யகாரன்தமங்கு3ல்யங்கு3ஷ்ட2பர்வஸு॥7॥

  ந்யஸேத்3 ஹ்ருத3ய ஓங்காரஂ விகாரமனு மூர்த4னி।
  ஷகாரஂ து ப்4ருவோர்மத்4யே ணகாரஂ ஶிக2யா தி3ஶேத்॥8॥

  வேகாரஂ நேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரஂ ஸர்வஸன்தி4ஷு।
  மகாரமஸ்த்ரமுத்3தி3ஶ்ய மன்த்ரமூர்திர்ப4வேத்3 பு3த:4॥9॥

  ஸவிஸர்க3ம் ப23ன்தஂ தத் ஸர்வதி3க்ஷு வினிர்தி3ஶேத்।
  ஓஂ விஷ்ணவே நம இதி ॥1௦॥

  ஆத்மானஂ பரமம் த்4யாயேத3 த்4யேயஂ ஷட்ஶக்திபி4ர்யுதம்।
  வித்3யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமஂ மன்த்ரமுதா3ஹரேத ॥11॥

  ஓஂ ஹரிர்வித3த்4யான்மம ஸர்வரக்ஷாஂ ந்யஸ்தாங்க்4ரிபத்3ம: பதகே3ன்த்3ரப்ருஷ்டே2
  3ராரிசர்மாஸிக3தே3ஷுசாபாஶான் த3தா4னோஸ்ஷ்டகு3ணோஸ்ஷ்டபா3ஹு: ॥12॥

  ஜலேஷு மாஂ ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோ33ணேப்4யோ வரூணஸ்ய பாஶாத்।
  ஸ்த2லேஷு மாயாவடுவாமனோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரம: கே2வது விஶ்வரூப: ॥13॥

  து3ர்கே3ஷ்வடவ்யாஜிமுகா2தி3ஷு ப்ரபு4: பாயான்ன்ருஸிம்ஹோஸுரயுத2பாரி:।
  விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் தி3ஶோ வினேது3ர்ன்யபதம்ஶ்ச க3ர்பா4: ॥14॥

  ரக்ஷத்வஸௌ மாத்4வனி யஜ்ஞகல்ப: ஸ்வத3ம்ஷ்ட்ரயோன்னீதத4ரோ வராஹ:।
  ராமோத்3ரிகூடேஷ்வத2 விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத்3 ப4ரதாக்3ரஜோஸ்ஸ்மான் ॥15॥

  மாமுக்3ரத4ர்மாத3கி2லாத் ப்ரமாதா3ன்னாராயண: பாது நரஶ்ச ஹாஸாத்।
  3த்தஸ்த்வயோகா332 யோக3னாத:2 பாயாத்3 கு3ணேஶ: கபில: கர்மப3ன்தா4த் ॥16॥

  ஸனத்குமாரோ வது காமதே3வாத்34யஶீர்ஷா மாஂ பதி2 தே3வஹேலனாத்।
  தே3வர்ஷிவர்ய: புரூஷார்சனான்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாஂ நிரயாத3ஶேஷாத் ॥17॥

  4ன்வன்தரிர்ப43வான் பாத்வபத்2யாத்3 த்3வன்த்3வாத்3 ப4யாத்3ருஷபோ4 நிர்ஜிதாத்மா।
  யஜ்ஞஶ்ச லோகாத3வதாஜ்ஜனான்தாத்3 ப3லோ க3ணாத் க்ரோத4வஶாத3ஹீன்த்3ர: ॥18॥

  த்3வைபாயனோ ப43வானப்ரபோ3தா4த்3 பு3த்34ஸ்து பாக2ண்ட33ணாத் ப்ரமாதா3த்।
  கல்கி: கலே காலமலாத் ப்ரபாது த4ர்மாவனாயோரூக்ருதாவதார: ॥19॥

  மாஂ கேஶவோ க33யா ப்ராதரவ்யாத்3 கோ3வின்த3 ஆஸங்க3வமாத்தவேணு:।
  நாராயண ப்ராஹ்ண உதா3த்தஶக்திர்மத்4யன்தி3னே விஷ்ணுரரீன்த்3ரபாணி: ॥2௦॥

  தே3வோஸ்பராஹ்ணே மது4ஹோக்3ரத4ன்வா ஸாயஂ த்ரிதா4மாவது மாத4வோ மாம்।
  தோ3ஷே ஹ்ருஷீகேஶ உதார்த4ராத்ரே நிஶீத2 ஏகோஸ்வது பத்3மனாப:4 ॥21॥

  ஶ்ரீவத்ஸதா4மாபரராத்ர ஈஶ: ப்ரத்யூஷ ஈஶோஸித4ரோ ஜனார்த3ன:।
  தா3மோத3ரோவ்யாத3னுஸன்த்4யஂ ப்ரபா4தே விஶ்வேஶ்வரோ ப43வான் காலமூர்தி: ॥22॥

  சக்ரஂ யுகா3ன்தானலதிக்3மனேமி ப்4ரமத் ஸமன்தாத்3 ப43வத்ப்ரயுக்தம்।
  3ன்த3க்3தி4 த3ன்த3க்3த்4யரிஸைன்யமாஸு கக்ஷஂ யதா2 வாதஸகோ2 ஹுதாஶ: ॥23॥

  3தே3ஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்பு2லிங்கே3 நிஷ்பிண்டி4 நிஷ்பிண்ட்4யஜிதப்ரியாஸி।
  கூஷ்மாண்ட3வைனாயகயக்ஷரக்ஷோபூ4தக்3ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் ॥24॥

  த்வஂ யாதுதா4னப்ரமத2ப்ரேதமாத்ருபிஶாசவிப்ரக்3ரஹகோ4ரத்3ருஷ்டீன்।
  3ரேன்த்3ர வித்3ராவய க்ருஷ்ணபூரிதோ பீ4மஸ்வனோரேர்ஹ்ருத3யானி கம்பயன் ॥25॥

  த்வஂ திக்3மதா4ராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சி2ன்தி4 சி2ன்தி4
  சர்மஞ்ச2தசன்த்3ர சா23ய த்3விஷாமகோ4னாஂ ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ॥26॥

  யன்னோ ப4யம் க்3ரஹேப்4யோ பூ4த் கேதுப்4யோ ந்ருப்4ய ஏவ ச।
  ஸரீஸ்ருபேப்4யோ த3ம்ஷ்ட்ரிப்4யோ பூ4தேப்4யோம்ஹோப்4ய ஏவ வா ॥27॥

  ஸர்வாண்யேதானி ப43ன்னாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத்।
  ப்ரயான்து ஸங்க்ஷயஂ ஸத்3யோ யே ந: ஶ்ரேய: ப்ரதீபகா: ॥28॥

  3ரூட்3க்ஷோ ப43வான் ஸ்தோத்ரஸ்தோப4ஶ்ச2ன்தோ3மய: ப்ரபு4:।
  ரக்ஷத்வஶேஷக்ருச்ச்2ரேப்4யோ விஷ்வக்ஸேன: ஸ்வனாமபி4: ॥29॥

  ஸர்வாபத்3ப்4யோ ஹரேர்னாமரூபயானாயுதா4னி ந:।
  பு3த்3தி4ன்த்3ரியமன: ப்ராணான் பான்து பார்ஷத3பூ4ஷணா: ॥3௦॥

  யதா2 ஹி ப43வானேவ வஸ்துத: ஸத்3ஸச்ச யத்।
  ஸத்யனானேன ந: ஸர்வே யான்து நாஶமுபாத்3ரவா: ॥31॥

  யதை2காத்ம்யானுபா4வானாஂ விகல்பரஹித: ஸ்வயம்।
  பூ4ஷணாயுத்34லிங்கா3க்2யா த4த்தே ஶக்தீ: ஸ்வமாயயா ॥32॥

  தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ ப43வான் ஹரி:।
  பாது ஸர்வை: ஸ்வரூபைர்ன: ஸதா3 ஸர்வத்ர ஸர்வக:3 ॥33

  விதி3க்ஷு தி3க்ஷூர்த்4வமத:4 ஸமன்தாத3ன்தர்ப3ஹிர்ப43வான் நாரஸிம்ஹ:।
  ப்ரஹாபயம்ல்லோகப4யஂ ஸ்வனேன க்3ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா: ॥34॥

  மக4வன்னித3மாக்2யாதஂ வர்ம நாரயணாத்மகம்।
  விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன த3ம்ஶிதோஸுரயூத2பான் ॥35॥

  ஏதத்3 தா4ரயமாணஸ்து யஂ யஂ பஶ்யதி சக்ஷுஷா।
  பதா3 வா ஸம்ஸ்ப்ருஶேத் ஸத்3ய: ஸாத்4வஸாத் ஸ விமுச்யதே ॥36॥

  ந குதஶ்சித ப4யஂ தஸ்ய வித்3யாம் தா4ரயதோ ப4வேத்।
  ராஜத3ஸ்யுக்3ரஹாதி3ப்4யோ வ்யாக்4ராதி3ப்4யஶ்ச கர்ஹிசித் ॥37॥

  இமாஂ வித்3யாஂ புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தா4ரயன் த்3விஜ:।
  யோக3தா4ரணயா ஸ்வாங்கஂ3 ஜஹௌ ஸ மரூத4ன்வனி ॥38॥

  தஸ்யோபரி விமானேன க3ன்த4ர்வபதிரேகதா3
  யயௌ சித்ரரத:2 ஸ்த்ரீர்பி4வ்ருதோ யத்ர த்3விஜக்ஷய: ॥39॥

  33னான்ன்யபதத் ஸத்3ய: ஸவிமானோ ஹ்யவாக் ஶிரா:।
  ஸ வாலகி2ல்யவசனாத3ஸ்தீ2ன்யாதா3ய விஸ்மித:।
  ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாஂ ஸ்னாத்வா தா4ம ஸ்வமன்வகா3த் ॥4௦॥

  ॥ஶ்ரீஶுக உவாச॥
  ய இதஂ3 ஶ்ருணுயாத் காலே யோ தா4ரயதி சாத்3ருத:।
  தஂ நமஸ்யன்தி பூ4தானி முச்யதே ஸர்வதோ ப4யாத் ॥41॥

  ஏதாஂ வித்3யாமதி43தோ விஶ்வரூபாச்ச2தக்ரது:।
  த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் பு3பு4ஜே வினிர்ஜித்யம்ருதே4ஸுரான் ॥42॥

  ॥இதி ஶ்ரீனாராயணகவசஂ ஸம்பூர்ணம்॥
  ( ஶ்ரீமத்3பா43வத ஸ்கன்த4 6,அ। 8 )