• Uncategorized

  Shanmuga Kavasam Lyrics in Tamil

   

  Shanmuga Kavasam
  Shanmuga Kavasam

  ஸ்ரீ ஷண்முக கவசம் – பாம்பன் ஸ்வாமிகள்

  அண்டமாய் அவனியாகி அறியொணாப் பொருள (து) ஆகித்

  தொண்டர்கள் குருவுமாகித் துகள் அறு தெய்வமாகி

  எண்திசை போற்ற நின்ற என்அருள் ஈசன் ஆன

  திண்திறள் சரவணத்தான் தினமும் என் சிரசைக் காக்க…(1)

  ஆதியாம் கயிலைச் செல்வன்அணிநெற்றி தன்னைக் காக்க

  தாதவிழ் கடப்பந் தாரான் தானிரு நுதலைக் காக்க

  சோதியாம் தணிகை ஈசன் துரிசுஇலா விழியைக் காக்க

  நாதனாம் கார்த்தி கேயன் நாசியை நயந்து காக்க…(2)

  இருசெவிகளையும் செவ்வேள் இயல்புடன் காக்க, வாயை

  முருகவேள் காக்க, நாப்பல் முழுதும்நல் குமரன் காக்க

  துரிசஅறு கதுப்பை யானைத் துண்டனார் துணைவன் காக்க

  திருவுடன் பிடரி தன்னைச் சிவசுப்ர மணியன் காக்க…(3)

  ஈசனாம் வாகுலேயன் எனது கந்தரத்தைக் காக்க

  தேசுறு தோள் விலாவும் திருமகள் மருகன் காக்க

  ஆசிலா மார்பை ஈராறு ஆயுதன் காக்க, எந்தன்

  ஏசிலா முழங்கை தன்னை எழில் குறிஞ்சிக்கோன் காக்க…(4)

  உறுதியாய் முன்கை தன்னை உமையிள மதலை காக்க

  தறுகண் ஏறிடவே என்கைத் தலத்தை மாமுருகன் காக்க

  புறம்கையை அயிலோன் காக்க, பொறிக்கர விரல்கள் பத்தும்

  பிறங்கு மால்மருகன்காக்க, பின்முதுகைச் சேய் காக்க…(5)

  ஊண்நிறை வயிற்றை மஞ்ஞை ஊர்த்தியோன் காக்க, வம்புத்

  தோள்நிமிர் சுரேசன் உந்திச் சுழியினைக் காக்க, குய்ய

  நாணினை அங்கி கெளரிநந்தனன் காக்க, பீஜ

  ஆணியை கந்தன்காக்க, அறுமுகன் குதத்தைக் காக்க…(6)

  எஞ்சிடாது இடுப்பை வேலுக்கு இறைவனார் காக்க காக்க

  அம்சகனம் ஓர் இரண்டும் அரன்மகன் காக்க காக்க

  விஞ்சிடு பொருள் காங்கேயன் விளரடித் தொடையைக் காக்க

  செஞ்சரண நேச ஆசான் திமிரு முன் தொடையைக் காக்க…(7)

  ஏரகத் தேவன்என்தாள் இரு முழங்காலும் காக்க

  சீருடைக் கணைக்கால் தன்னைச் சீரலைவாய்த்தே காக்க

  நேருடைப் பரடு இரண்டும் நிகழ் பரங்கிரியன் காக்க

  சீரிய குதிக்கால் தன்னைத் திருச்சோலை மலையன் காக்க…(8)

  ஐயுறு மலையன்பாதத்து அமர் பத்து விரலும் காக்க

  பையுறு பழநி நாத பரன், அகம் காலைக் காக்க

  மெய்யுடன் முழுதும், ஆதி விமல சண்முகவன் காக்க

  தெய்வ நாயக விசாகன் தினமும் என் நெஞ்சைக் காக்க…(9)

  ஒலியெழ உரத்த சத்தத் தொடுவரு பூத ப்ரேதம்

  பலிகொள் இராக்கதப்பேய் பலகணத்து எவை ஆனாலும்

  கிலிகொள எனைவேல் காக்க, கெடுபரர் செய்யும் சூன்யம்

  வலியுள மந்த்ர தந்த்ரம் வருத்திடாது அயில்வேல் காக்க…(10)

  ஓங்கிய சீற்றமே கொண்டு உவணிவில் வேல் சூலங்கள்

  தாங்கிய தண்டம் எஃகம் தடி பரசு ஈட்டி யாதி

  பாங்குடை ஆயுதங்கள் பகைவர் என் மேலே ஓச்சின்,

  தீங்கு செய்யாமல் என்னைத் திருக்கைவேல் காக்க காக்க…(11)

  ஒளவியமுளர் ஊன் உண்போர் அசடர் பேய் அரக்கர் புல்லர்

  தெவ்வர்கள் எவர் ஆனாலும் திடமுடன் எனைமல் கட்டத்

  தவ்வியே வருவா ராயின், சராசரம் எலாம் புரக்கும்

  கவ்வுடைச் சூர சண்டன் கைஅயில் காக்க காக்க…(12)

  கடுவிடப் பாந்தள் சிங்கம் கரடி நாய் புலிமா யானை

  கொடிய கோணாய் குரங்கு கோல மார்ச்சாலம் சம்பு

  நடையுடை எதனா லேனும் நான் இடர்ப் பட்டி டாமல்

  சடுதியில் வடிவேல் காக்க சானவிமுளை வேல் காக்க…(13)

  ஙகரமே போல் தழீஇ ஞானவேல் காக்க, வன்புள்

  சிகரிதேள் நண்டுக் காலி செய்யன் ஏறு ஆலப் பல்லி

  நகமுடை ஓந்தி பூரான் நளிவண்டு புலியின் பூச்சி

  உகமிசை இவையால், எற் குஓர் ஊறுஇலாது ஐவேல் காக்க…(14)

  சலத்தில் உய்வன்மீன் ஐறு, தண்டுடைத் திருக்கை, மற்றும்

  நிலத்திலும் சலத்திலும் தான் நெடுந்துயர் தரற்கே உள்ள

  குலத்தினால், நான் வருத்தம் கொண்டிடாது அவ்வவ்வேளை

  பலத்துடன் இருந்து காக்க, பாவகி கூர்வேல் காக்க…(15)

  ஞமலியம் பரியன்கைவேல், நவக்கிரகக்கோள் காக்க

  சுமவிழி நோய்கள், தந்த சூலை, ஆக்கிராண ரோகம்,

  திமிர்கழல் வாதம், சோகை, சிரமடி கர்ண ரோகம்

  எமை அணுகாமலே பன்னிருபுயன் சயவேல் காக்க…(16)

  டமருகத்து அடிபோல் நைக்கும் தலையிடி, கண்ட மாலை

  குமுறு விப்புருதி, குன்மம், குடல்வலி, ஈழை காசம்,

  நிமிரொணா(து) இருத்தும்வெட்டை, நீர்பிரமேகம் எல்லாம்

  எமை அடையாமலே குன்று எறிந்தவன் கைவேல் காக்க…(17)

  இணக்கம் இல்லாத பித்த எரிவு, மாசுரங்கள், கைகால்

  முணக்கவே குறைக்கும் குஷ்டம், மூலவெண்முளை, தீமந்தம்

  சணத்திலே கொல்லும் சன்னி சாலம் என்று அறையும் இந்த

  பிணிக்குலம் எனை ஆளாமல் பெரும்சக்தி வடிவேல் காக்க…(18)

  தவனமா ரோகம், வாதம், சயித்தியம், அரோசகம், மெய்

  சுவறவே செய்யும் மூலச்சூடு, இளைப்பு, உடற்று விக்கல்,

  அவதிசெய் பேதி சீழ்நோய், அண்டவாதங்கள், சூலை

  எவையும் என்னிடத்து எய்தாமல் எம்பிரான் திணிவேல் காக்க…(19)

  நமைப்புறு கிரந்தி, வீக்கம் நணுகிடு பாண்டு, சோபம்

  அமர்த்திடு கருமை வெண்மை ஆகுபல் தொழுநோய் கக்கல்

  இமைக்குமுன் உறு வலிப்போடு எழுபுடைப்பகந்த ராதி

  இமைப்பொழுதேனும் என்னை எய்தாமல் அருள்வேல் காக்க…(20)

  பல்லது கடித்து மீசை படபடென்றே துடிக்கக்

  கல்லினும் வலிய நெஞ்சம் காட்டியே உருட்டி நோக்கி

  எல்லினும் கரிய மேனி எமபடர், வரினும் என்னை

  ஒல்லையில் தார காரி ஓம் ஐம் ரீம் வேல் காக்க…(21)

  மண்ணிலும் மரத்தின்மீது மலையிலும் நெருப்பின் மீதும்

  தண்ணிறை ஜலத்தின் மீதும்சாரி செய் ஊர்தி மீதும்

  விண்ணிலும் பிலத்தின் உள்ளும் வேறு எந்த இடத்தும் என்னை

  நண்ணிவந்து அருள் ஆர்சஷ்டி நாதன் வேல் காக்க காக்க…(22)

  யகரமேபோல் சூல் ஏந்தும் நறும்புயன் வேல்முன் காக்க

  அகரமே முதலாம் ஈராறு அம்பகன் வேல்பின் காக்க

  சகரமோடு ஆறும் ஆனோன் தன்கைவேல் நடுவில் காக்க

  சிகரமின் தேவ மோலி திகழ் ஐவேல் கீழ்மேல் காக்க…(23)

  ரஞ்சித மொழி தேவானை நாயகன் வள்ளி பங்கன்

  செஞ்சய வேல் கிழக்கில் திறமுடன் காக்க, அங்கி

  விஞ்சிடு திசையில் ஞான வீரன் வேல் காக்க, தெற்கில்

  எஞ்சிடாக் கதிர்கா மத்தோன் இகலுடைக் கரவேல் காக்க…(24)

  லகரமே போல் காளிங்கன்நல்லுடல் நெளிய நின்று

  தகர மர்த்தனமே செய்த சங்கரி மருகன் கைவேல்,

  நிகழ்எனை நிருதி திக்கில் நிலைபெறக் காக்க, மேற்கில்

  இகல் அயில்காக்க, வாயுவினில் குகன் கதிர்வேல் காக்க…(25)

  வடதிசை தன்னில் ஈசன்மகன்அருள் திருவேல் காக்க

  விடையுடை ஈசன் திக்கில் வேத போதகன் வேல் காக்க

  நடக்கையில் இருக்கும்ஞான்றும் நவில்கையில் நிமிர்கையில், கீழ்க்

  கிடக்கையில் தூங்குஞான்றும் கிரிதுளைத்துள வேல்காக்க…(26)

  இழந்துபோகாத வாழ்வை ஈயும் முத்தையனார் கைவேல்,

  வழங்கும் நல் ஊண் உண்போதும் மால்விளையாட்டின் போதும்

  பழஞ்சுரர் போற்றும் பாதம் பணிந்து நெஞ்சு அடக்கும் போதும்

  செழும்குணத்தோடே காக்க, திடமுடன் மயிலும் காக்க…(27)

  இளமையில் வாலிபத்தில் ஏறிடு வயோதிகத்தில்

  வளர் அறுமுகச் சிவன்தான் வந்தெனைக் காக்க காக்க

  ஒளிஎழு காலை, முன்எல் ஓம் சிவ சாமி காக்க

  தெளிநடு பிற்பகல் கால், சிவகுரு நாதன் காக்க…(28)

  இறகுடைக்கோழித் தோகைக்கு இறைமுன் இராவில் காக்க

  திறலுடைச் சூர்ப்பகைத்தே, திகழ்பின் இராவில் காக்க

  நறவுசேர் தாள் சிலம்பன் நடுநிசி தன்னில் காக்க

  மறைதொழு குழகன் எம்கோன் மாறாது காக்க காக்க…(29)

  இனம்எனத் தொண்டரோடும் இணக்கிடும் செட்டி காக்க

  தனிமையில் கூட்டந் தன்னில் சரவண பவனார் காக்க

  நனி அநுபூதி சொன்ன நாதர்கோன் காக்க இத்தைக்

  கனிவோடு சொன்ன தாசன் கடவுள்தான் காக்கவந்தே…(30)

  … ஸ்ரீ சண்முக கவசம் முற்றிற்று. “எனை ஆதரித்த பரம ரகசிய சக்தி எனை நம்பினோரை ஆதரியாது நிற்குமோ, ஐயம் வேண்டாம்!” – பாம்பன் சுவாமிகள்

   

   

 • Uncategorized

  108 kubera potri in tamil

  108 குபேரர் போற்றி!

  lord kuberan
  lord kuberan

  1. அளகாபுரி அரசே போற்றி
  2. ஆனந்தம் தரும் அருளே போற்றி
  3. இன்பவளம் அளிப்பாய் போற்றி
  4. ஈடில்லாப் பெருந்தகையே போற்றி
  5. உகந்து அளிக்கும் உண்மையே போற்றி

  6. ஊக்கம் அளிப்பவனே போற்றி
  7. எளியோனுக்கு அருள்பவனே போற்றி
  8. ஏழ்மை நிலை அகற்றுவாய் போற்றி
  9. ஐஸ்வர்யம் அளிப்பவனே போற்றி
  10. ஒன்பது நிதி பெற்றவனே போற்றி

  11. ஓங்கார பக்தனே போற்றி
  12. கருத்தில் நிறைந்தவனே போற்றி
  13. கனகராஜனே போற்றி
  14. கனகரத்தினமே போற்றி
  15. காசு மாலை அணிந்தவனே போற்றி
  16. கிந்நரர்கள் தலைவனே போற்றி
  17. கீர்த்தி அளிப்பவனே போற்றி
  18. கீரிப்பிள்ளைப் பிரியனே போற்றி
  19. குருவாரப் பிரியனே போற்றி

  20. குணம் தரும் குபேரா போற்றி

  21. குறை தீர்க்கும் குபேரா போற்றி
  22. கும்பத்தில் உறைபவனே போற்றி
  23. குண்டலம் அணிந்தவனே போற்றி
  24. குபேர லோக நாயகனே போற்றி

  25. குன்றாத நிதி அளிப்பாய் போற்றி
  26. கேடதனை நீக்கிடுவாய் போற்றி
  27. கேட்டவரம் அளிப்பவனே போற்றி
  28. கோடி நிதி அளிப்பவனே போற்றி
  29. சங்க நிதியைப் பெற்றவனே போற்றி
  30. சங்கரர் தோழனே போற்றி

  31. சங்கடங்கள் தீர்ப்பவனே போற்றி
  32. சமயத்தில் அருள்பவனே போற்றி
  33. சத்திய சொரூபனே போற்றி
  34. சாந்த சொரூபனே போற்றி
  35. சித்ரலேகா பிரியனே போற்றி

  36. சித்ரலேகா மணாளனே போற்றி
  37. சிந்தையில் உறைபவனே போற்றி
  38. சிந்திப்போர்க்கு அருள்பவனே போற்றி
  39. சீக்கிரம் தனம் அளிப்பாய் போற்றி
  40. சிவபூஜை பிரியனே போற்றி

  41. சிவ பக்த நாயகனே போற்றி
  42. சிவ மகா பக்தனே போற்றி
  43. சுந்தரர் பிரியனே போற்றி
  44. சுந்தர நாயகனே போற்றி
  45. சூர்பனகா சகோதரனே போற்றி
  46. செந்தாமரைப் பிரியனே போற்றி
  47. செல்வ வளம் அளிப்பவனே போற்றி
  48. செம்மையான வாழ்வளிப்பாய் போற்றி
  49. சொர்ணவளம் அளிப்பவனே போற்றி
  50. சொக்கநாதர் பிரியனே போற்றி

  51. சௌந்தர்ய ராஜனே போற்றி
  52. ஞான குபேரனே போற்றி
  53. தனம் அளிக்கும் தயாபரா போற்றி
  54. தான்ய லெட்சுமியை வணங்குபவனே போற்றி
  55. திகட்டாமல் அளித்திடுவாய் போற்றி
  56. திருவிழி அழகனே போற்றி
  57. திருவுரு அழகனே போற்றி

  58. திருவிளக்கில் உறைவாய் போற்றி
  59. திருநீறு அணிபவனே போற்றி
  60. தீயவை அகற்றுவாய் போற்றி

  61. துன்பம் தீர்த்திடுவாய் போற்றி
  62. தூயமனம் படைத்தவனே போற்றி
  63. தென்னாட்டில குடி கொண்டாய் போற்றி
  64. தேவராஜனே போற்றி
  65. பதுமநிதி பெற்றவனே போற்றி
  66. பரவச நாயகனே போற்றி
  67. பச்சை நிறப் பிரியனே போற்றி
  68. பவுர்ணமி நாயகனே போற்றி
  69. புண்ணிய ஆத்மனே போற்றி

  70. புண்ணியம் அளிப்பவனே போற்றி

  81. முத்து மாலை அணிபவனே போற்றி
  82. மோகன நாயகனே போற்றி
  83. வறுமை தீர்ப்பவனே போற்றி
  84. வரம் பல அருள்பவனே போற்றி
  85. விஜயம் தரும் விவேகனே போற்றி
  86. வேதம் போற்றும் வித்தகா போற்றி
  87. வைர மாலை அணிபவனே போற்றி
  88. வைகுண்டவாசப் பிரியனே போற்றி
  89. நடராஜர் பிரியனே போற்றி
  90. நவதான்யம் அளிப்பவனே போற்றி
  91. நவரத்தினப் பிரியனே போற்றி
  92. நித்தியம் நிதி அளிப்பாய் போற்றி
  93. நீங்காத செல்வம் அருள்வாய் போற்றி
  94. வளம் யாவும் தந்திடுவாய் போற்றி
  95. ராவணன் சோதரனே போற்றி
  96. வடதிசை அதிபதியே போற்றி
  97. ரிஷி புத்திரனே போற்றி
  98. ருத்திரப் பிரியனே போற்றி
  99. இருள் நீக்கும் இன்பனே போற்றி
  100. வெண்குதிரை வாகனனே போற்றி
  101. கைலாயப் பிரியனே போற்றி
  102. மனம் விரும்பும் மன்னவனே போற்றி
  103. மணிமகுடம் தரித்தவனே போற்றி
  104. மாட்சிப் பொருளோனே போற்றி
  105. யந்திரத்தில் உறைந்தவனே போற்றி
  106. யௌவன நாயகனே போற்றி
  107. வல்லமை பெற்றவனே போற்றி
  108. ரத்தின மங்கலத்தில் உறைந்தானே போற்றி
  108 குபேரா போற்றி போற்றி

   

   

 • Temple of Tamil Nadu,  Uncategorized

  Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple, Thiruvotriyur Chennai

  Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple
  Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple

  Thyagaraja Temple  as Vadivudai Amman Temple is a Hindu temple dedicated to Hindu godShiva. It is located in Tiruvottiyur in the northern part of Chennai, Tamil Nadu, India. The presiding deity is Aadhipureeswarar is in the form of a mud mound covered by an armour. On the day of the full moon of the Tamil month karthigai, the armour is removed and the representation of the god is visible to devotees. The Lord is anointed with punugu, javvadhu, and sampirani oils. There is a Durga shrine in the northern side of the temple. The temple is revered by the Tevaram hymns of Saivanayanars, the 7th century Tamil saint poets and classified as Paadal Petra Sthalam.All the Three of Thevaram Moovar(Appar, Samandar and Sundarar) has rendered Thevaram songs in this temple. The temple is closely associated with the saint poet Sundarar and Pattinathar. The temple has been in vogue from the Pallava times of the 7th century and widely expanded by Chola kings during the 11th century. The temple has a seven tiered gateway tower, a tank, with the overall temple area covering 1 acre. The temple is administered by the Hindu Religious and Endowment Board of the Government of Tamil Nadu. The temple draws parallel with the Thygaraja temple in Tiruvarur as both the temples were expanded by Rajendra Chola I and both have the same dance poses of Shiva. The temple is one of the 51 Sakthi Peetams in the country.

  History

  Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple
  Arulmigu Thiyagarajaswamy Temple

  The temple was the centre of learning, with the halls inside the temple acting as venue for religious discourses in subjects like vyakarna (translation), Somasiddantha (philosophy) and Panini’s grammar. There was a hermitage attached to the temple during the 9th century, presided over by Caturananas Pandithar. The temple also had philosophical discourses and expositions on grammar. There are references to recital of Prabhakara, Rudra, Yamala, Purana, Sivadharma, Panchanga and Bharata Lands were granted to learned scholars and their generation like Vedavritti, Bhattavriti, Vaidyavritti and Archanavritti.

  There are a number of inscriptions inside the temple dating back to Pallava period. Sankaracharya, the 8th century scholar in the advaita school of Hinduism is believed to have visited the temple to put down the power of evil. The temple was originally built by Pallavas and later rebuilt by Rajendra Chola I. The inscription dating 954 CE, the fifth year of the Chola king Gandaraditya indicates 90 sheep for burning lamps and ilavilaku, a lamp made in Sri Lanka). The inscriptions dating from 1046 CE reveal that 64 bronze nayanmar statues were installed in the temple. There were equal number of dancing girls called Devadasi in the temple, who were divided into two groups – the valankai dasis danced for Thyagaraja, while the idangai dasis danced for Vadivudaiamman. During the reign of the Malik Kafur, much of the temple was destroyed and the bronze idols present now in the temple were installed during the Vijayanagara period of the 15th century. A 13th-century inscription indicates the practise of animal sacrifice to the goddess, which continued along with offering intoxicating drink till the early 2000s. Famous saints like Pattinathar, Topeswamigal and Ramalinga Swamigal lived in this town and prayed Thyagaraja in this temple. This place is also home to Thiruvottiyur Thyagayyar who is a carnatic composer and poet. The temple had been a centre of learning as seen from the inscriptions in the temple. The inscriptions indicate specific subjects like Purvamimansa styled as Pravahakarma. There were also provisions made for feeding and maintaining for teachers and students.

  “வெள்ளத்தைச் சடையில் வைத்த வேதகீ தன்றன் பாதம்மெள்ளத்தா னடைய வேண்டின் மெய்தரு ஞானத் தீயால்கள்ளத்தைக் கழிய நின்றார் காயத்துக் கலந்து நின்றுஉள்ளத்து ளொளியு மாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.”

  Festival

  Shivaratri
  Thiru karthigai
  Masi magam

  Timing:

  06:00 AM IST – 12:00 PM IST
  04:00 PM IST – 08:30 PM IST

  Contact

  Thyagaraja Swami – Vadivudai Amman Temple,
  Sannathi Street, Tiruvottiyur, Kaladipet,
  Tiruchanankuppam, Chennai,
  Tamil Nadu Pincode – 600019.

  Location

  https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3885.0186587892495!2d80.299028!3d13.161223!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdfc88ffe9674dbb!2sArulmigu%20Thiyagarajaswamy%20Temple!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1626075338594!5m2!1sen!2sin

 • Uncategorized

  Madurai Kalalagar Temple

  Madurai Kalalagar Temple

  Azhagar temple

  About 

  Located at a distance of 21 km away from Madurai, Alagar Kovil Temple, also known with the name of Azhagar Kovil is one of the prominent temples situated at the foothills of Alagar hills. This temple has high religious significance as well as presents a captivating architecture. What makes it even more enchanting is the natural setting surrounding this temple. With a history that dates back to early Sangam age, this temple is a must visit when on a Madurai tour.

  Alagar Kovil Temple is dedicated to Lord Vishnu and is known for its intricate sculpting and mandapams. Alagar Hills also have great importance in the Hindu religion; this hill is called Alagar as the Lord Thirumal is known with the name of Alagar here, hence the hills are named on the Lord.

  Sanctified eternal lamp is ever burning in this shrine. The Azhagar Malai is none other than Dharma Devatha in the mountain form. This temple was built by the father of Madurai Meenakshi Amman Malaiyadhvaja Pandian and renovated by Pandya and Vijayanagara naickar Kings.

  History

  Once upon a time Yama Dharma Rajan (the Lord of death) came under a curse. To get relief, he offered penance at Virusuba Giri. The mountain consists of seven hills.Appreciating the penance of Dharma Raja, Perumal made his appearance. To honor the mercy shown to him by Perumal, Yama asked for a boon to offer pooja to Perumal once a day at least. Perumal granted it and even today the ‘Arthajama Pooja’(mid night pooja) is deemed to be performed by yama himself every day. In consonance with the wish of Dharma Raja for the welfare of all people the temple with the ‘Somachanda Vimana’ (circular in shape) was constructed. There are several festivals conducted on this temple and the important one is ‘Chithirai Thiruvizha’.

   The mythological story behind the temple is one where Lord Vishnu wanted to attend her sister’s (Goddess Meenakshi) marriage. When he was entering the Madurai city he was stopped by the flood in the Vaigai river. Before he could cross the floods and reach the marriage spot the marriage was completed. So he got angry and he didn’t enter further inside the Madurai and returned from Vaigai river itself. To represent this incident the Chithirai Thiruvizha of Kallazhagar entered the Vaigai river.

  The Meenakshi Amman Temple in Madurai has a connection with Kallazhagar where, according to legend, it is Azhagar as Vishnu, Meenakshi’s brother, who hands her over in marriage to Shiva as Sundareswarar.

  Deities in azhagar temple

  Kallazhagar

  The main deity of Alagar malai,”The Sundara Raja Perumal”.The newly constructed temple has Lord Vinayaga at the entrance while Lord Sundararaja Perumal (Kallazhagar) stands with his consorts – Sri Devi and Boo Devi. Lord Karudalwar stands at the entrance of the sanctum sanctorum facing the deities.The architecture of the Azhagar temple corresponds to any of those of south Indian temples, with large gopurams and pillared mandapams.The style of the buildings denote, 3rd or early 4th Century construction.

  Guardian of Azhagar Malai – 18-steps Karuppanasamy

  18 padi karuppu

  After finishing the prayers in the temple,be prepared to climb by walk or in the vehicle to the top of the hill,there we have the darshan(worship) of Lord Muruga of Palamuthircholai and Goddess Sri Raakachi Amman. To reach the top of the hill,the temple’s van has been arranged with nominal charges.Now we are going to see the two important Shrines of Alagar malai.

  Special festival in madurai kallalagar temple

  Special festival in madurai kallalagar temple

  Float festival or Chithirai Thiruvila or Teppakulam festival

  ‘Madurai Float festival’ or ‘Madurai Teppakulam Festival’ deserves a special mention among the festivals of Tamilnadu, as it is one of the most gorgeous and grandeur celebrations in South India. Most often the float festival falls in the late of January or the beginning of February. On the full moon night, the complete celebration takes place as per the tradition.

  On the eve of the Float festival, Madurai Meenakshi Amman temple remains closed as the Moolavar effigies of Lord Sundareswaran and Goddess Meenakshi were brought out for the procession.

   Mariamman Teppakulam

  Mariamman Teppakulam

  On a full moon day, ornamented icons of goddess Meenakshi and her consort are taken out in a colorful procession to the huge ‘Mariamman Teppakulam’. The golden palanquins carry the effigies of the Lords, escorted by the temple elephants. Till evening the Lord and Goddess are stationed beside the banks of the Theppakulam and graces to the devotees. To view this spectacular procession, people throng around the sacred tank. The island is lit with lamps and decorated with colorful lanterns and flowers. Next to this festival is the celestial wedding of Lord Sundareswarar and Goddess Meenakshi, this is a ten days festival that takes place with great pomp and fervor.

  Other festivals in madurai kallalagar temple

  Thallakulathil Ethir Sevai

  Sri Kallazhagar Vaigai Aatril Ezhuntharural

  Timings of Alagar kovil, Madurai

  6 AM to 12.30 PM. 

   3.30 PM to 8 PM.

  How to Reach:

  By Air

  Madurai Airport is the nearest and located at Avaniyapuram, about 12 kilometres (7.5 mi) from Madurai city.

  By Train

  Madurai Junction is the nearest railway station to reach here.

  By Road

  Buses from State Transport Corporation ply from Madurai city regularly. Can reach in their own vehicles from Madurai city.

  Hotels near in kal alagar temple

  Hotel temple city – http://hoteltemplecity.com/

  Saravana residency – https://www.booking.com/hotel/in/saravanaa